Tillbaka
Digitaliserat förbättringsarbete – en nyckelfaktor vid organisations-utveckling

Förbättringsinitiativ effektiviserar inte bara organisationers flöden, processer och arbetssätt utan kartlägger även var i verksamheten det finns brister, både direkta och indirekta, och vilken inverkan dessa har på helheten. I den här artikeln kan du läsa mer om hur och varför ett digitaliserat förbättringsarbete hjälper dig att nå en framgångsrik organisationsutveckling med lägre kvalitetsbristkostnader.

Förbättringsarbeten
minskar kvalitetsbristkostnaderna

Att göra sin organisation mer välfungerande och effektiv är i många fall avgörande för både överlevnad och konkurrenskraft. Det är också grunden för alla typer av förbättringsarbeten – åtgärder och initiativ som utvecklar en organisation mot att bli mer välfungerande som helhet och med lägre kvalitetsbristkostnader.

Att förbättra sin verksamhet och minska kvalitetsbristkostnaderna handlar till stor del om att prioritera och satsa på saker som skapar värde. Här är flödeseffektivitet och resurseffektivitet två nyckelaspekter. Med flödeseffektivitet menas hur stor del av den totala tiden som är värdeskapande ur ett kundperspektiv (om ni satsar på rätt saker) och med resurseffektivitet avses hur ni internt fördelar resurser och tillgångar. Förhållandet kallas för Cost of Poor Quality (COPQ) – ett begrepp som tydliggör och svarar på frågan: vad kostar det att inte satsa på eller jobba med förbättringsarbeten?

Cost of Poor Quality

Det här begreppet används för att samla och definiera ovanstående, alltså merkostnader som genereras till följd av defekta eller icke-fungerande produkter eller tjänster. Dessa merkostnader kan rent av beskrivas som biverkningar till följd av dålig kvalitet i verksamheten. Direkta kostnader är ofta enklare att identifiera, såsom kostnader för arbete, omarbetning, kassering och material, men det viktiga är att även analysera och förstå indirekta konsekvenser och kostnader. Det kan till exempel vara saker som övertidsarbete, stort överskottslager, försämrad försäljning eller brister i efterlevnad; saker som kan leda till negativ påverkan på ett varumärkes rykte eller förlorad status på marknaden.


5 faktorer som skapar en fungerande förbättringskultur

 

Traditionellt vs modernt förbättringsarbete

Frågan många organisationer ställer sig är: hur kan vi säkerställa ett välfungerande förbättringsarbete i vår organisation och minimera risken för kvalitetsbristkostnader? Svaret på den frågan är att det är svårt att peka på en specifik satsning eller ett initiativ inom ett visst område. Framgångsrik förbättring involverar många olika typer av åtgärder som till exempel strategier, utbildningar och konsultering och för att allt ska samspela krävs ett system där alla initiativ och åtgärder samlas. Därför är en av de viktigaste framgångsfaktorerna att skippa analoga, traditionella förbättringsarbeten utan IT-stöd och istället satsa på ett digitaliserat arbete med IT-stöd.

Ett analogt förbättringsarbete utan ett samlat digitalt stöd är problematiskt på både kort och lång sikt, då det nästan alltid resulterar i att verksamhetens olika delar blir separerade och osynkroniserade, utan någon gemensam målsättning eller vision för framtiden. Det är ofta anledningen till att en organisation blir silobaserad, där team eller avdelningar endast fokuserar på sitt eget arbete istället för att se till verksamheten som helhet. Ett digitaliserat förbättringsarbete däremot, som ryms i ett samlat verksamhetssystem, ger en organisation en mer sammanhängande förståelse för varför och hur man tillsammans kan arbeta med förbättringar. IT-stödet samlar alla aktiviteter, initiativ och information på ett och samma ställe, vilket inte bara ger en strukturerad översikt, utan också en starkare koppling mellan ledningssystemet och de övergripande strategierna, flödena och processerna.


CANEA ONE – det heltäckande verksamhetssystemet

Läs mer här

Ett lyckat digitaliserat förbättringsarbete kräver en viss förståelse för hur processer, flöden och arbetssätt fungerar samt hur dessa delar på bästa sätt kan synkroniseras i ett IT-stöd. När det väl är på plats minimerar ni direkt risken för att verksamheten blir fragmenterad. Det gör det också enklare att förstå om ni satsar rätt, med initiativ som genererar värdeskapande resultat. I CANEA ONE finns flera fördelar att ta del av:

Rätt mål och strategier

I CANEA ONE kan ni sätta, följa och revidera mål och strategier för verksamheten. Det hjälper samtliga medarbetare att förstå i vilken riktning som organisationen är på väg och säkerställa att rätt saker görs, sådant som bidrar till att nå er fulla kapacitet.

Bättre processöverblick

Med en bra överblick över era processer och flöden kan ni lättare uppmärksamma var fel uppstår och vilka förbättringar som krävs. I CANEA ONE kan ni enkelt visualisera och kommunicera så att alla involverade är med på tåget, med tydliga flöden och ansvarsfördelningar.

Smidigare, digitala flöden

I CANEA ONE kan ni digitalisera och automatisera era flöden och koppla på de förbättringsmetoder som ni arbetar med. Det löser inte bara problem snabbare utan möjliggör också kvalitetssäkring med hjälp av rätt verktyg och analyser.

Så digitaliserar du organisationens förbättringsarbeten

CANEA ONE är ett heltäckande verksamhetssystem som hjälper organisationer att förverkliga sina strategier, stärka konkurrenskraften och förbättra lönsamheten. Systemet består av fem moduler som bland annat underlättar integrering och hantering av projekt och initiativ som är kopplade till förbättringsarbetet. Med hjälp av CANEA ONE kan ni skapa optimala förutsättningar för snabbare omställningar, korrekt fokus och ge medarbetare det stöd i det dagliga arbetet som de behöver.

Om du vill veta mer om hur du på bästa sätt kan digitalisera din organisations förbättringsarbeten – ladda då ner vår guide här nedanför. Har du andra frågor eller funderingar kring förbättringsarbeten, tveka inte att kontakta oss!

Guide- Så digitaliserar du organisationens förbättringsarbeten