Tillbaka
Implementering av strategi i detaljhandeln

En ledande detaljhandelskedja implementerar en helt ny affärsstrategi där ett processorienterat angreppssätt blev nyckeln till framgång.

Uppdragsgivaren

En ledande detaljhandelskedja för hemtextilier, med verksamhet över hela norra Europa.

Utmaningen

En ny affärsplan hade tagits fram för att nå stabil och hög lönsamhet. Bland annat skulle man gå från kampanjstyrd försäljning till ett attraktivt produktsortiment. Utmaningen för ledningen var att lyckas med den nya inriktningen i affärsplanen – med nya arbetssätt och organisation som stöttade den.

Uppdraget

Definiera och implementera ett effektivt arbetsflöde. Detta skulle omfatta allt ifrån produktutveckling via inköp och logistik till marknadsföring och försäljning i butik.

Så här gjorde vi

Efter en inledande analys tog vi i samarbete med företagsledningen fram ett förslag till hur verksamhetens övergripande arbetsflöden skulle se ut. Detta förslag diskuterades, justerades och beslutades i ledningen.

En stor del av personalen involverades tidigt i arbetet. Härigenom drog vi nytta av medarbetarnas kompetens och implementeringen påbörjas då samtidigt som utformningen sker.

Härefter kartlades de kritiska affärsprocesserna.

Våra konsulter guidade processteamen i arbetet med att:

 • Kartlägga de kritiska affärsprocesserna i lämplig detaljnivå och med fokus på överlämningar.
 • Ta fram rollbeskrivningar där ansvar och befogenheter klargjordes och kopplades till processerna.
 • Definiera och etablera nödvändiga forum och möten med tillhörande syfte och agenda.
 • Utveckla och implementera stöd och styrning i form av t.ex. checklistor, rutiner och mallar. Detta för att säkra processens effektivitet.
 • Ta fram relevanta mål för verksamheten som knyter ihop strategi och processarbetet. Men också att etablera ett tydligt ägarskap för verksamhetens mål.
 • Etablera rutiner för fortsatt arbete med underhåll och utveckling av processerna.
 • Implementera processerna, vilket innebar allt från involvering och träning av medarbetarna, löpande och planerad uppföljning av tillämpningen av de definierade processerna och rapportering till ledningsgruppen mot uppsatta mål.

Resultatet

 • Identifierade och implementerade processer med tydliga överlämningar som säkrar Sortimentledarskap och fokus på kund.
 • Engagerad och tränad personal.
 • Tydlighet i roller och ansvar, kopplat till processerna.
 • Dokumentstyrning som stödjer processernas driv och effektivitet.
 • Mål på olika nivåer som mäter processernas effektivitet och kopplar till företagets strategi.
 • En etablerade organisation med fokus på kund och sortimentsstrategi.