Tillbaka
Varbergs Fastighets AB och CANEA – en gemensam utvecklingsresa

Varberg Fastighets ABs tillväxt och omvärldens utveckling sedan bolaget grundades har inneburit ett återkommande behov av utvecklingsarbete och kunskapsöverföring. Sedan 2013 har CANEA varit en återkommande partner i arbetet med att VFAB tydligt ska bidra till Varberg kommuns mål om att vara västkustens kreativa mittpunkt.

Ett växande fastighetsbolag 

Varbergs Fastighets AB, VFAB, bildades 1970 och är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB. Bolagets uppdrag är att medverka till utvecklingen av Varbergs kommun. Dels genom byggnation åt kommunen, men även via utveckling och förvaltning av egna fastigheter. VFAB har de senaste sex åren ökat sina hyresintäkter med 30 % samt lett bygginvesteringar för över 2 miljarder i kommunala och egna fastighetsprojekt. VFAB:s tillväxt, i kombination med förändringarna som har skett i omvärlden sedan bolaget grundades, har inneburit att bolaget haft ett kontinuerligt behov av att jobba med utveckling av strategiska affärsplaner och stödjande processer.

Processer och motivation 

2012 anställdes Martin Rylander som VD. Ganska snabbt insåg han att bolagets affärsplan behövde aktualiseras och att det behövdes extern hjälp för att komma igång med förbättringsarbetet. 2016 anlitade man CANEA, på rekommendation av systerföretaget Varberg Energi, för att hjälpa dem med affärsplanen. Det har gjorts stora framsteg med affärsplanen sedan projektet påbörjades, men det är en kontinuerlig process som utvecklas i takt med att organisationen växer och omvärlden ändras. Sedan arbetet med affärsplanen påbörjades har CANEA varit en återkommande partner med insatser inom kompetensutveckling, rådgivning och strategiutveckling. Enligt VD Martin Rylander har samarbetet med CANEA givit många värdefulla resultat samtidigt som behovet av extern hjälp kvarstår. De tre insatser som Martin anser har varit mest värdefulla är:

Workshoppar för arbete med processer – CANEA har genomfört flera olika workshoppar på VFAB under 2021 och 2022. Det har resulterat i en bättre förståelse för värdet av strategiutveckling och processer.


Arbetet med medarbetartillfredsställelse – Medarbetarna på VFAB upplevde, efter en kraftig tillväxt på kort tid, en otydlighet kring kultur, mål och samverkan. Under ett projekt som varade under sex månader lyckades CANEAs konsulter tillsammans med ledning och chefer skapa en positiv trend och uppnå goda resultat genom att fokusera på målarbete och företagskultur med utgångspunkt i VFAB:s ledord. 


Arbete med ledarskap och HR – Som en del av ett interimsuppdrag med ansvar för HR genomfördes ledningsgruppsutveckling för att förbättra ledningsstrukturen samt gavs stöd med förändringsledning vid etableringen av nya teambaserade arbetssätt.

Processer och motivation 

Varbergs Fastigheter vill fortsätta att växa och utvecklas för att nå kommunens vision on att bli ”Västkustens kreativa mittpunkt”. Hållbarhet och digital transformation är två områden som ligger högt på prioriteringslistan. Vad gäller bolagets fortsatta utveckling ser Martin goda förutsättningar för fortsatt samarbete med CANEA.

 

”Det handlar om förtroende, vi är mycket nöjda med samarbetet med CANEA under alla år. Att olika konsulter har varit delaktiga under vägen har varit ett plus, alla har bidragit till utvecklingen.”

Martin Rylander, vd