Tillbaka
Samordning ger stora vinster inom effektivitet och ekonomi

 

När kvalitets- och miljöarbetet behövde utvecklas inom Svensk Volvo- och Renaulthandel var den befintliga IT-plattformen omodern. ”Hade vi inte hittat en partner som både kunde tillhandahålla en IT-plattform och utbilda parallellt hade vår framgångsresa inte blivit så här bra”, säger kvalitets- och miljöchefen John Nolebring.

Handlarna bildar ett rikstäckande nät av återförsäljare med runt 240 försäljningsställen och drygt 270 serviceverkstäder som säljer, servar och reparerar personbilar, transportbilar, lastbilar och bussar av märkena Volvo, Renault och Dacia. Återförsäljarna är oberoende bolag, som samverkar via Svensk Volvohandel respektive Svensk Renaulthandel.

– Vi är gränssnittet mellan bolagsägarna och generalagenter och andra intressenter. Det ger både ekonomiska besparingar och stordriftsfördelar för våra medlemsbolag, säger John Nolebring, Kvalitets- och Miljöchef på Svensk Volvohandel.

Centralt hos Svensk Volvo- och Renaulthandel återfinns även gruppcertifikatet för miljö- och kvalitetsarbete, ISO 9001 och ISO 14001. Medlemsbolagen har många bindande krav från bland annat myndigheter, generalagenter och försäkringsbolag att efterleva, därtill kommer alla icke lagstadgade kontrollorgan.

Ny plattform var nödvändigt
När John Nolebring anställdes för att ansvara för kvalitets- och miljöarbetet kunde han konstatera att befintliga IT-verktyg inte motsvarade den funktionalitet som ett fullt verktyg för ledningssystem förväntas ha.

Som ny leverantör valdes CANEA. Samarbetet startade i januari 2017 då den nya plattformen CANEA ONE implementerades och konfigurerades till respektive handlares verksamhet. Effekten av samordningen ger stora vinster både inom effektivitet och ekonomi. Med ett gemensamt system slipper alla medlemsbolag investera i egna systemstöd, administration och kan dela kunskap emellan sig.

Även revisionerna har blivit mer kostnadseffektiva med ett gemensamt ledningssystem eftersom förberedelsearbetet minskar och revisionerna går snabbare.

– Vi valde CANEA ONE för att plattformen var både skalbar och anpassningsbar. Vi använder alla moduler och har döpt plattformen till Revolve:s som ska symbolisera ”att kretsa kring strategin”.

Omfattande utbildningsinsats

Det gemensamma ledningssystemet används av ett 50-tal olika organisationer/medlemsbolag med över 230 verksamhetsplatser och 7 700 användare under ett gemensamt multisite-certifikat.
Vid införandet av det nya IT-stödet genomfördes en omfattande utbildningsinsats tillsammans med CANEA som helhetsleverantör, ett projekt som löpt över 4 år. Alla utbildningar har till viss del anpassats efter handelns arbete med Ledningssystem för ISO 9001/14001, deras övriga miljöarbete och deras förändringsledningsarbete.

– Vi har tagit hjälp av CANEA för att utbilda alla våra koncern- och bolagsledningar. Vi har även utbildat alla bolagens kvalitets- och miljösamordnare och internrevisorer, berättar John Nolebring och fortsätter:

– En stark utbildningspartner har varit otroligt viktigt för oss. Varje handlare är en egen autonom och entreprenörsstyrd organisation, det går inte att peka med hela handen. Vi måste arbeta tillsammans med utbildning, kommunikation och förankring.

Effekter och framgångsfaktorer
En viktig framgångsfaktor som John Nolebring vill lyfta fram är att ha starka partners som man har förtroende för och att under varje fas i ett utvecklingsarbete knyta till sig rätt partners. En annan viktig komponent för framgången är att ha ett certifieringsorgan med revisorer som har ett affärsfokus. Den partnern är för närvarande C1 Certifiering.

– Vi är oerhört nöjda med CANEA. Hade vi inte hittat en partner som både kunde tillhandahålla ett modernt IT-stöd och utbilda parallellt så hade vår framgångsresa inte blivit så bra som den varit, säger han. Genom gemensamt kvalitets- och miljöcertifikat, kvalitets- och miljösamordning samt ett gemensamt ledningsverktyg har Volvo- och Renaulthandlarna skapat styrka och kostnadseffektivitet.

– Det är betydligt enklare att dela kunskap och erfarenhet när det finns ett gemensamt ledningsverktyg under ett gemensamt gruppcertifikat. Därmed skapas också betydligt bättre förutsättningar för att säkerställa en hållbar utveckling, avslutar John Nolebring.

Om Svensk Volvohandel
Volvohandlarföreningen är en intresseorganisation för ett 50-tal svenska återförsäljare för Volvo, Renault och Dacia.

 

”Hade vi inte hittat en partner som både kunde tillhandahålla en IT-plattform och utbilda parallellt hade vår framgångsresa inte blivit så här bra.”

John Nolebring, kvalitets- och miljöchefen, Volvohandlarföreningen