Tillbaka
Strategi och Change Management

Att skapa en ny fungerande organisation med en gemensam strategi, införa nytt affärssystem och samtidigt implementera nya tankesätt på kort tid är en stor utmaning. För att lyckas krävs kunskap, metodik och en engagerad ledning.

Uppdragsgivaren

En världsledande aktör inom förpackningsindustrin med ett stort antal marknadsbolag och fabriker utspridda världen över.

Utmaningen

Uppdragsgivaren hade nyligen genomfört en omorganisation. Marknadsbolagen och fabrikerna, som tidigare hade agerat självständigt, samordnades nu under en ledningsgrupp.

Organisationen stod inför ett antal utmaningar där fokus låg på fortsatt expansion och höjd effektivisering.

Uppdraget

  • Definiera hur arbetet skall koordineras på ledningsnivå och hur strategin skall brytas ned i organisationen.
  • Skapa en klar bild av arbetsflöden och potentiella förbättringar.
  • Förbered organisationen för införandet av ett nytt affärssystem.

Så här gjorde vi

Efter en inledande analys togs en case-study fram och presenterades för den nya ledningsgruppen. För att skapa nödvändigt engagemang fick man agera ledningsgrupp för ett fiktivt bolag med liknande verksamhet och organisation som stod inför samma utmaningar.

En central uppgift var att klargöra hur det strategiska arbetet skulle bedrivas i ledningsgruppen, vad som skulle bestämmas på lokalnivå och vad som beslutas centralt samt vilka viktiga målområden som fanns i den nya organisationen.

Metodiken som användes var att ta fram en strategisk karta. Denna baserades på enkäter och intervjuer av nyckelpersoner i organisationen och en workshop som genomfördes för ledningen.

All nyckelpersonal utbildades i processorientering och det nya affärssystemets möjligheter. Dessutom genomfördes workshops för att identifiera möjliga förbättringar.

Resultatet

Resultaten som uppnåddes var:

  • Kunden fick en grund för effektiv prioritering av resurser. Detta i form av en strategisk karta som visar kritiska samband mellan olika framgångsfaktorer kopplade till organisationens vision.
  • Organisationen förstår hur strategin är kopplad till det operativa arbetet.
  • En databas med närmare tusen förbättringsförslag. Dessa strukturerades i prioritetsordning och typ av lösningsmetodik – med en besparingspotential på åtskilliga miljoner kronor.
  • Alla nyckelpersoner fick ökade kunskaper om processorientering och arbetsflöden inom organisationen.
  • Organisation var väl förberedd inför införandet av affärssystemet. Systemet kunde sättas i drift före utsatt deadline, och detta blev den hittills mest lyckade implementeringen i koncernen.