Tillbaka
Systematiskt strategiarbete ökar tillväxten för PBM

PBM, som levererar tjänster inom beteendepsykologi, är under stark tillväxt och bedriver verksamhet i hela Sverige. Med hjälp av ett balanserat styrkort ville de nå ut med mål och strategi till hela personalen, skapa ett gemensamt synsätt och effektivare arbetssätt.

PBM, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle, har expanderat i medarbetarenheter och när de fick en ny stor affär växte behovet att synkronisera aktiviteter och få en gemensam strategi. De letade efter någon som hade erfarenhet av verktyget Balanserat styrkort och efter möten med olika konsultbolag valde PBM att samarbeta med CANEA.


"Vi fick jättebra respons på frågor som vi ställde och vi kände att konsulten snabbt fångade upp vårt behov och kunde sätta ord på det vi sökte. Han förstod hur processen såg ut, att vi behövde få samsyn, knyta ihop våra aktiviteter och få överblick och styrning i vårt dagliga arbete. Det gjorde att vårt förtroende växte", säger Catharina Nordlander, VD för PBM.

Gemensam strategikarta skapar tydlig bild av aktiviteter

Med CANEAs konsult som processledare har PBM jobbat i olika konstellationer i workshops. Tillsammans med ledningen arbetades strukturer och prioriterade aktiviteter fram och nu har PBM en tydlig och samlad bild. Den gemensamma kartan skapar en förståelse för hur verksamheten, som består av en privat del samt vårdval, ska bedrivas.


"Konsulten styrde upp frågorna och var positiv och lösningsorienterad. Det smittade av sig på oss. Vi förstod varandra och hans långa erfarenhet av olika kunder och branscher hjälpte oss också i processen. Vi hade inte klarat oss utan honom. Han visade bra verktyg, bra processer och fångade kärnan i våra diskussioner. Han har hjälpt oss strukturera och kondensera våra stora frågor och som processledare gjort dem väldigt konkreta och greppbara. Nu vet vi när och varför vi ska göra saker vilket gör att vi snabbare kommer i mål, istället för att bara springa på vilket tidigare gjort det svårt att nå dit vi vill."

Fokus på rätt saker ökar effektiviteten och tillgängligheten

Resultatet innebär att PBM koncentrerat sig på områden som resurser, processer och kunder och att lägga fokus på rätt säker. De har ökat tillgängligheten och servicegraden i flera kanaler genom uppdatera sin webbsida och lansera en ny app där kunder kan boka tider dygnet runt och medarbetare har tillgång till sina personliga dokument. Det gör att PBM enklare kan styra rätt resurser i rätt tid. De har även bytt IT-system, vilket varit ett stort och strategiskt projekt, helt i linje med det balanserade styrkortet.


"I resursfrågan har vi fokuserat på hur vi på bästa sätt skapar förutsättningar för nya medarbetare. Vi växer fort och har behov av att de snabbt och lätt ska komma in i verksamheten och vad vi representerar. Den nya inskolningen har skapat en trygghet och vi har också tillgängliggjort och möjliggjort för alla, oavsett vilket team man arbetar i, att kompetensutvecklas. Det leder till att vi alltid är i framkant och även blir bättre på att behålla vår personal. Det har varit en viktig aktivitet för att klara vår strategi och övergripande mål."


Nu når PBM ut med strategin till hela organisationen

Genom att dokumentera och definiera hur mätetal, mål och hur handlingsplaner ska följas och styras har man förbättrat struk-tur kring arbetssätt, processer, rollbeskriv-ningar, uppföljning och rapporter. PBM har med CANEAs hjälp lyckats kommunicera ut mål och strategi till hela personalen och skapat ett gemensamt språk, arbetssätt och kunskapsplattform kring att arbeta systematiskt med strategikartan.


"Vi är betydligt bättre rustade för tillväxt än tidigare. Nu hanterar vi och prioriterar frågor på ett smartare sätt än tidigare och vi tar oss an utmaningar annorlunda. Framöver kommer vi att fortsätta arbeta med verktyget och följa vår uppsatta struktur. Nu återstår att följa upp och beta av återstående punkter som hittills varit pausade. Vi känner att vi har hittat ett bra samarbete med CANEA och kommer säkerligen att fortsätta arbeta tillsammans", avslutar Catharina.

 

Konsulten styrde upp frågorna och var positiv och lösningsorienterad. Det smittade av sig på oss. Vi förstod varandra och hans långa erfarenhet av olika kunder och branscher hjälpte oss också i processen. Vi hade inte klarat oss utan honom.

Catharina Nordlander, VD, PBM