Tillbaka
Svenska Stadsnäts-föreningen tog hjälp av CANEA för att möta framtiden

Som en samlande och stödjande organisation för de svenska stadsnäten, som tillsammans ansvarar för en viktig del av Sveriges digitala infrastruktur och bredbandsutbyggnad, gäller det att ha stenkoll på en föränderlig omvärld. Därför tog Stadsnätföreningen hjälp av CANEA när man skulle ta fram sin nya strategiska plan – Stadsnätssverige 2028. 

I princip alla stadsnät är med i Svenska Stadsnätsföreningen, vilket innebär drygt 160 medlemmar verksamma i 200 kommuner. Egentligen skulle arbetet med Stadsnätssverige 2028 ha startat 2020, men pandemin kom emellan så det påbörjades inte förrän i november 2021, ett år försenat. 

– Stadsnätsföreningen jobbar för att lyfta bredbands- och digitaliseringsfrågorna i Sverige. Vi utbildar 2 500 personer per år – allt från flerdagarskurser i säkerhet till kortare webbinarier i entreprenadjuridik – och håller konferenser för 1500 deltagare under samma period, säger Mikael Ek, vd för SSNF.

Och samtidigt som omvärlden har blivit mer komplex har kraven på stadsnäten ökat, vilket lett till en rad utmaningar när det gäller val av teknik, affärsmodeller, samverkansformer, storlek på aktörerna och minskad konkurrens till följd av lokala monopol. Aktörernas storlek, deras juridiska form, graden av aktiv styrning, marknadens storlek samt samverkan över kommungränserna är några faktorer som påverkar den enskilde medlemmens situation. Många stadsnät samarbetar i regionala kluster och kan därmed dela kritiska resurser och kompetens.

Utmaningar och behov

Stadsnätsföreningen må vara en liten organisation, men man besitter en stor kompetens när det gäller såväl strategiska som operativa spörsmål och förser sina medlemmar med omvärldsanalyser, utvecklar framtidsscenarier och identifierar kritiska framgångsfaktorer. Det ökar kunskapen om digitaliseringen av samhället i allmänhet och utvecklingen för branschen i synnerhet och utgör grunden i strategiarbetet. Resultatet av strategiarbetet ska vara ett kommunikativt och pedagogiskt material som skapar maximal förståelse hos medlemmarna och utgör en tydlig agenda för Stadsnätssverige.

Fyra satsningsområden

CANEA har varit Stadsnätsföreningen behjälpliga med att plocka ut de tre–fyra viktigaste framtidsfaktorerna av totalt 19 vid omvärldsanalysen, förankra arbetet hos styrelsen och uppdatera visionen. I januari 2023 kommer CANEA att medverka vid en stadsnätsträff, där man kommer att diskutera hur stadsnäten ska agera inom respektive fokusområde och vilket ledarskap det kräver. 


De fyra fokusområden som fick starkast bifall bland Stadsnätsföreningens medlemmar blev:

  • formerna för samverkan
  • det offentliga som ägare
  • affärsmodeller
  • säkerhet och robusthet.

Det sistnämnda området "säkerhet och robusthet" har blivit högaktuellt i och med kriget i Ukraina och de påverkans- och sabotageoperationer som följt i dess spår. Denna dimension, som inte fanns med från början utan kom in under arbetets gång, kommer att ägnas stor uppmärksamhet framöver.

– Våra medlemmar sitter på en samhällskritisk infrastruktur och den är potentiellt utsatt för hot. Många pratar om cybersäkerhet, men nätet fungerar ju inte om den grundläggande infrastrukturen inte är i gång. Det gör att vi under de kommande åren kommer att behöva lägga betydligt mer på motståndskraft och uthållighet för att säkra strukturerna. Det handlar om redundans, alternativa infrastrukturvägar, högre säkerhet på faciliteter, mer reservmateriel, säkerhetsklassning med mera, berättar Mikael Ek.

Uppdaterad vision och värdegrund 

Stadsnätsföreningen behövde även göra en rejäl uppdatering av sin vision och värdegrund, och därtill hörande ambitioner, för att kunna mejsla fram de milstolpar som ska ingå i Stadsnätssverige 2028. Arbetet är en direkt fortsättning på det man gjorde 2015 – Stadsnätssverige 2025. CANEA har inte varit inblandade i värdegrundsarbetet, annat än möjligen indirekt via omvärldsanalysen.


– Vi kände att vi inte mäktade med att ta fram ett Statsnätssverige 2030, eftersom det är så otroligt mycket som händer i vår bransch. Pandemin var en sådan faktor; den satte fingret på vikten av att ha en bra bredbandsuppkoppling hemma och har varit gynnsam för branschen som helhet. Och efter att vi startade den här processen har det blivit krig i vårt närområde, vilket påverkar vår vardag och kommer att påverka den ännu mer de närmaste åren, säger Mikael Ek och fortsätter:


– Vi behövde CANEA för att hjälpa till att pusha oss och ställa ”jobbiga” frågor. Vi har genomfört ett antal delmoment, som till exempel styrelseseminarier med diskussioner, som CANEA har lett samt skickat ut ett antal webbenkäter och haft digitala möten med våra medlemmar. Under perioderna däremellan har vi haft ett antal summeringar och uppföljningar där vi resonerat kring vad som kommit fram.

CANEAs värdebidrag

CANEA har varit en coachande sparringpartner som både vågat ifrågasätta invanda synsätt och vara något av en skiljedomare när meningsskiljaktigheter uppstått längs vägen.

– CANEAs konsulter, John Saldin och Pontus Fryk, har genom sin syn på olika frågeställningar hjälpt oss att nå konsensus på ett väldigt bra sätt. Just förmågan att konkretisera frågeställningarna har betytt mycket. Vi är en ganska liten organisation, och våra medlemmar är små, vilket innebär att man måste vara väldigt konkret även när man arbetar med strategiska frågor.

– Min erfarenhet är att det är ganska lätt att röra sig på ett övergripande plan, men det ställer unika krav på en konsult att kunna konkretisera resonemang och slutsatser. De har verkligen satt sig in i vår verksamhet och våra utmaningar och bitvis levererat över våra förväntningar. Jag är jättenöjd med deras arbete och kan inte annat än att ge dem en femma i betyg, avslutar Mikael Ek.

mikael_ek_staende”De har verkligen satt sig in i vår verksamhet och våra utmaningar  och bitvis levererat över våra förväntningar. Jag är jättenöjd med deras arbete och kan inte annat  än att ge dem en femma i betyg.”

– Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen