Hoppa till huvudinnehåll

Digitalisering

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Att effektivisera innebär alltid att vi förändrar vårt sätt att arbeta, där effekten är att värdet vi skapar i verksamheten ökar i förhållande till förbrukade resurser. Vi uppnår denna effekt genom att hitta smartare sätt att arbeta. Att ta tillvara på möjligheterna av digitalisering kommer att vara avgörande för att uppnå högre effektivitet och lönsamhet i framtiden. Detta kan göras genom både digitalisering och digital transformation.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är digitalisering?

Digitalisering är en utvecklingsform vars syfte är att använda digital teknik för att effektivisera processerna i en verksamhet. Med fokus på att förbättra existerande processer ligger vikten vid att använda sig av den digitala tekniken och data i organisationen för att förbättra verksamheten. Att skapa en förståelse gällande digitalisering av värdeskapande aktiviteter samt kundens behov blir därför avgörande för att i slutändan skapa en mer effektiv och lönsam organisation.

Hur hjälper vi våra kunder att digitalisera rätt?

Vår erfarenhet är att många verksamheter fokuserar sin digitala utveckling på föråldrade arbetssätt och rutiner, där man förutsätter att kundvärdet skapas, men tyvärr många gånger bygger extra arbete, onödiga överlämningar och administration, samt risk för kvalitetsbrister. Risken är påfallande stor att man digitaliserar områden och aktiviteter som inte tillför kundvärde – detta är en vanlig paradox inom effektivisering.

Vi på CANEA både utbildar i, och använder oss av, många av de väl beprövade koncept och metoder som används för att effektivisera samt utveckla verksamheter. Oavsett koncept eller metodik är alltid grunden till framgång att ha kunden i centrum. Med fokus på hur vi tillsammans kan skapa och leverera våra produkter och tjänster som uppfyller både mottagarens samt verksamhetens syfte och mål.

Hur kan vi hjälpa er nå framgång i digitaliseringen?

Vad är ert ”varför”?

Det första steget till en framgångsrik digitalisering är att förstå ”varför” ni ska digitalisera. Vi ser digitalisering som en fantastisk möjlighet till att skapa större värde och utveckla verksamheter mot framtidens behov. Vi hjälper våra kunder förstå vad som är värdeskapande och hur digitaliseringen kan skapa framgång. Våra erfarenheter och insikter kring verksamhetsutveckling i kombination med vår interna spetskompetens inom IT och digitala plattformar bygger vår förmåga att hjälpa er på vägen mot att effektivisera med hjälp av digitalisering.

Vad kan ni effektivisera med hjälp utav digital teknik?

Värde skapas alltid i processer och flöden. Genom att förstå nulägets orsak och verkan, identifiera och uttrycka hur framtidens önskade nyttoeffekter ser ut och hur vi tillsammans kan skapa det framtida läget kan vi få svar på vad som kan effektiviseras med hjälp av digital teknik.

Vi jobbar med kunder i många olika storlekar och branscher, där vi lär oss vad som fungerar samt hur framgång och effektivitet skapas. Våra väl beprövade metoder för att identifiera nuläge i processer och flöden, analysera potential, samt hitta smarta vägar framåt med hjälp utav digital teknik guidar oss tillsammans.

Vilka av era utmaningar kan vi hjälpa er att möta med en framgångsrik digitalisering?

  • Komplexa arbetsuppgifter som kräver stor individuell kunskap och mycket manuell tid för att utföra.
  • Långa beslutsvägar och flera överlämningar som skapar både väntetid och frustration hos medarbetare och beställare.
  • Arbetsmoment där riktlinjer och vägledande instruktioner är otydliga vilket skapar risk för felaktiga beslut och tidskrävande omarbeten.
  • Arbetssituationer där aktiviteter till stor del utförs manuellt och är tidskrävande för medarbetare som istället känner behov av att nyttja arbetstiden mer kreativt.
  • Administrativa flöden där personer sitter på olika geografiska platser, men ändå behöver jobba mycket tillsammans med samma ärenden.

Vilken effekt kan ni förvänta er och hur ska den realiseras?

Syftet med att digitalisera är att skapa effekter. Oavsett om det handlar om att förbättra er hållbarhet, minska resursförbrukning, eller öka leveransförmågan och kvalitet på produkter och tjänster, vill vi hjälpa er förstå hur effekterna ska realiseras med hjälp utav digital teknik.

Vi hjälper våra kunder med att förstå hur, var och till vilken grad nyttan med digitalisering kan realiseras. Utifrån vårt arbete tillsammans med er formas konkreta handlingsplaner med aktiviteter som är anpassade efter era behov, krav och förutsättningar.

Från ett hållbarhetsperspektiv kan en digitalisering av arbetssätt exempelvis underlätta stress genom att minimera dubbelarbete och minska risken för fel eller frustration hos medarbetare genom tydligare och enklare arbetsflöden. Sett från ett kvalitetsperspektiv kan en digitalisering av processer och arbetsflöden minimera antalet överlämningar av ärenden vilket kortar ner handläggningstider och förenklar arbetet, vilket i sin tur minskar arbetstiden per ärende och minimerar samtidigt risken för handhavandefel. I slutändan leder detta till att ett större värde skapas för kunden och en högre lönsamhet kan uppnås i verksamheten.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss