Hoppa till huvudinnehåll

Enterprise Architecture

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Enterprise Architecture ger en väldefinierad struktur för att beskriva kopplingen mellan strategi, affärsprocesser, IT-infrastruktur och integrationer mellan olika system. Målet är att effektivare kunna hantera förändringar, få ut mer av processer och system och samtidigt sänka kostnaderna.

Enterprise Architecture ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem och används även ofta som verktyg inom Förändringsledning och Projektledning.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är Enterprise Architecture?

Någon formell fastslagen definition av vad Enterprise Architecture (EA) är finns inte, snarare florerar en mängd olika definitioner framtagna av såväl privata som offentliga organisationer. Vi på CANEA ser EA som ett ramverk för att på ett standardiserat sätt beskriva hur strategi, affärsprocesser och system hänger ihop med ett helhetsperspektiv för att kunna analysera och förstå hur förändringar påverkar verksamhetens affärsmål och definiera ett framtida önskvärt läge.

EA kan användas för att förstå hur IT/IS-system kan användas för att stödja övergripande affärsbehov, för att analysera hur integrationer mellan olika system och funktioner i verksamheten skall konstrueras och för att öka möjligheten till erfarenhetsåterföring och lärande i en organisation.

enterprise architectureEtt vanligt sätt att beskriva de olika områden som täcks in av EA är i en form av hierarki som åskådliggörs i bilden bredvid.

EA är en högnivåbeskrivning med fokus på helhet och strategisk nytta, till skillnad från till exempel lösningsarkitektur som fokuserar på detaljerade beskrivningar för att åstadkomma en teknisk lösning. Tanken är att EA ska ge förutsättningar för lösningsarkitekterna att designa lösningen så effektivt som möjligt.

Hur lyckas man med Enterprise Architecture?

Nedan beskrivs några framgångsfaktorer för att lyckas med EA i termer av en gemensam modell för systemet, förutsättningar för projektet samt vår metodik för genomförande.

Gemensam modell för systemet

Utgångspunkten för att lyckas med Enterprise Architecture är ett tydligt definierat ramverk (Enterprise Architecture Framework) med riktlinjer för hur olika objekt (processer, arbetssätt, system, information etc) ska beskrivas, med fokus på hur de påverkar olika intressenter i organisationen. Även här finns en mängd ramverk att tillgå, alltifrån generella till branschspecifika för den som inte vill uppfinna hjulet igen, där TOGAF (The Open Group Architectural Framework) är den mest spridda.

Oavsett vilken modell som används, eller om man väljer att utgå från en egenutvecklad modell är vår erfarenhet att utgå från följande:

 • En robust grundstruktur med tydliga och logiskt väl definierade objekt.
 • En gemensam terminologi.
 • En standardiserad form för hur de olika objekten skall beskrivas.
 • En beskrivning av relationer mellan objekten.
 • Tydligt definierade ansvar för komponenterna/objekten.
 • Utgå från ”vad som ska uppnås” och gör det inte för komplicerat.

Projektet

Ett projekt att bygga upp en EA struktur för en verksamhet är en gedigen uppgift som kräver ett långsiktigt åtagande. Några framgångsfaktorer för själva projektet ges nedan.

 • Tydlig vision och målbild för projektet.
 • Gemensam bild av helheten för att därefter arbeta uppifrån och ned för att bryta ned objekten.
 • Åtagande från ledningsgruppen.
 • Professionell projektledning.
 • Kommunikation och förändringsledning.
 • Använd befintligt bra material.

Vår metodik

Vi ser inte utvecklande av en EA som en fristående del som står för sig själv, utan snarare som en integrerad del av verksamhetens förändringsarbete. Nedan ett exempel på hur ett typiskt projekt brukar se ut.

enterprise architecture

Analys och planering: I det inledande skede sätts projektorganisation, projektplan och den grundläggande modellen fastslås.
Övergripande struktur: Vi brukar rekommendera en workshop med ledningen för att definiera huvudstrukturen, prioritera områden och göra en koppling mellan operativa objekt och strategi.
Mål och design: Här definieras KPI:er och mål, objekt definieras och en grundläggande matchning av kraven genomförs.
Utveckla arkitektur: Här bryts objekten ner och definieras vidare vilket bland annat resulterar i en beskrivning av börläget kopplat till IT och tekniklösningar.
Implementera och förbättra: Implementering görs ofta stegvis, förslagsvis genom en pilot på en avgränsad del av verksamheten. Förbättringsarbete etableras och en överlämning till förvaltningsorganisationen sker.
Förvalta och förbättra: Här sker löpande förvaltning, uppföljning av effektmål och arbete med vidareutveckling.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik & Projektledare.

Anlita oss för Enterprise Architecture

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid Enterprise Architecture är bland annat att våra konsulterer bidrar med:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss