Hoppa till huvudinnehåll

FMEA

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Upptäck fel och hantera risker innan de uppkommer. Med FMEA kan ni arbeta proaktivt för lägre kvalitetsbrister och högre effektivitet.

FMEA ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är FMEA?

FMEA står för Failure Mode and Effect Analysis och är en typ av feleffektsanalys som kan användas för att proaktivt hantera risker med produkter och processer under utvecklingsfaserna. Det är den vanligaste riskanalysmetoden inom fordonsindustrin, men också i många andra delar av tillverkningsindustrin, för att förutspå tänkbara fel på en produkt samt för att redan i tillverkningsprocesserna initiera åtgärder mot dessa risker innan de hänt.

Varför ska ni arbeta med FMEA?

FMEA-arbetet ger en möjligheten att på ett proaktivt sätt och så tidigt som möjligt i utvecklingsfasen identifiera de risker som finns med produkten och processen. På så sätt ska förändringar kunna genomföras i tid för att eliminera eller minimera risker jämfört med att först i efterhand införa kontroller för upptäckt av risker när de redan har inträffat. Med andra ord vill vi förutspå orsaker från utvecklingen eller tillverkningen som kan får konsekvenser senare i flödet och hantera dessa proaktivt innan de sker.

Hur kan ni göra FMEA till ett framgångsrikt verktyg som organisationen uppskattar?

Nyckeln till att FMEA-arbetet ska lyckas och bli en naturlig del av organisationens arbete är att avsätta tillräckligt med tid för både förberedelser och utförande av riskarbetet. Vidare krävs att rätt kompetenser är inkluderade i varje fas utifrån den fastslagna processen ni har för ert FMEA-arbete. Detta är ett teamarbete som ska utföras med tvärfunktionellt upplägg. Alla medarbetare ska hela tiden veta vad som kommer härnäst i processen, även de som inte är kunniga inom metodiken.

Arbetet tar för många organisationer ofta mer tid än vad som ursprungligen är planerat, men med rätt förutsättning på plats från start kan ni nå uppsatta mål. När grunderna för arbetet är lagt är det viktigt att komma ihåg den återkommande revisionen av gjorda ansatser i arbetet med FMEA. Genom revisionerna kan ni ständigt förbättra era produkter och processer på ett systematiskt sätt och FMEA-arbetet blir än mer närvarande och förankrat i organisationen.

Vad är nytt med metodiken?

I den nya metodiken som utkom 2019 sätts ett större fokus på att få till en struktur i början av FMEA-analysen för att möjliggöra en bättre felanalys än tidigare samt att det gamla måttet, Risk Priority Number (RPN), har ersätts med Action Priority (AP) för att ge ett bättre underlag till att prioritera riskerna och vilka av dessa som behöver åtgärdas. Nytt är även att alla risker aktivt ska hanteras, de ska bemötas genom att undvikas, accepteras, förflyttas, minimeras, eller elimineras helt. Det vill säga, det ska finnas en kommentar i varje åtgärdsruta när arbetet redovisas.

FMEA

Felkedjan, inkluderande effekt, typ och orsak, är samma som tidigare, men kopplas till de första delarna av analysen där produkt- och processtrukturen bryts ner i funktioner och krav på ett mycket bättre sätt än tidigare. Detta tillför en logik i analysen som inte funnits tidigare.”

En ny metod av FMEA läggs även till för att täcka in mekatroniksystem och den övervakning som kan finnas i ett system samt vilken minimering av en feleffekt som den ger. Denna nya metod heter Kompletterande FMEA för övervakning och systemsvar, FMEA-MSR, och är starkt knuten till Design-FMEA.

Vad leder FMEA till?

Ett aktivt FMEA-arbete leder till många saker utöver de fördelar som det klassiskt refereras till såsom; lägre kvalitetsbristkostnader, mindre strul vid introduktion i produktion, lägre kassationer och färre reklamationer. Det leder även till att alla krav för produkten och processen blir genomgångna, förbättringar i form av förebyggande underhåll möjliggörs, samt att det genererar en ökad tillit hos kunder. Arbetet uppmärksammar även vilka speciella egenskaper som finns och kräver extra styrning i processen, samt skapar en tillit till att era processer är kapabla till att producera avsedd produkt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss