Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar affärsutveckling

- En del av Strategiutveckling

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Hållbar affärsutveckling innebär att skapa en lönsam och effektiv affärsverksamhet där strategiska beslut inkluderar organisationens påverkan på samhälle och miljö.

Detta innebär att miljö och sociala frågor ska vägas in i strategiarbetet – inte bara de ekonomiska aspekterna. För att fullt ut kunna göra det behöver omvärldsanalysen och riskvärderingen ta hänsyn till verksamhetens koppling till samhället och andra intressenter samt även till verksamhetens koppling till ekosystemen.

Hållbar affärsutveckling ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Strategiutveckling.

När väl den integrerade hållbarhetsstrategin är framtagen implementeras den på samma sätt som en traditionell strategi. Det vill säga genom strateginedbrytning, målstyrning och verksamhetsledning.

Liksom all verksamhetsstyrning ligger utmaningen i att få alla relevanta delar av verksamheten att i det dagliga arbetet bidra till den övergripande strategin.

För att få full utväxling av satsningar inom området gäller det att arbeta fokuserat med strategiimplementeringen och integreringen av hållbarhetsarbetet i kärnverksamheten. Annars är risken stor att hållbarhetsfrågor fortsätter att vara kostsamma hygienfrågor i periferin istället för en central värdeskapande del av affären.

En stor utmaning för många organisationer idag när det gäller hållbar affärsutvecklingen är brist på kunskap och brist på information. Inte minst på styrelse- och ledningsnivå. Det är även ofta svårt att fullt ut omsätta strategin till praktiskt arbete. Vi har lång erfarenhet av utbildning och strategiimplementering och är därför ett bra stöd när du vill utveckla eller påbörja ditt integrerade hållbarhetsarbete och få större utväxling på satsningar inom miljö- och CSR-området.

Nuläges- och GAP-analys

Att aktivt arbeta med socialt ansvarstagande och hållbar affärsutveckling är idag nödvändigt för att ha en konkurrenskraftig verksamhet för både kunder och medarbetare. Arbetet tar ofta avstamp och stöd i standarder och lagkrav. Nuläges- och GAP-analys är en systematisk genomgång av en organisations aktiviteter och resultat jämfört med en vald standard eller börläge. Analysen ger en bild av organisationens prestationer och mognadsgraden på ledningssystemet samt är en bra bas för att arbeta vidare med en mer hållbar affärsutveckling. Den visar också hur väl vi lever upp till de framgångsfaktorer som tas upp i internationella standarder såsom ISO 26000 - socialt ansvarstagande, ISO 14001 - miljöledning och OHSAS 18001 – arbetsmiljö.

Med oss får ni svar på:

 • Var är vi starka idag?
 • Var gör resurserna störst nytta?
 • Vilka är våra svagare sidor?
 • Vad är nästa steg?

Seminarie och workshop – inspiration och kick-off

Behöver ert företag inspiration eller en kick-off för att börja arbeta med hållbar affärsutveckling? Med ett seminarie eller workshop med våra konsulter får ni inspiration och stöd till ert fortsatta arbete med hållbar affärsutveckling. våra konsulter är både erfarna konsulter inom hållbar affärsutveckling och populära föreläsare på våra kurser och seminarier.

Med ett seminare eller workshop skapas en grund för att kunna utarbeta en hållbarhetsstrategi och för att kunna gå från en traditionell affärsmodell till en med hållbarhetsarbetet fullt integrerat i verksamheten. Ett typiskt seminare kan beröra verksamhetens kritiska delar ur ett hållbarhetsperspektiv och verktyg som ekosystemtjänsteanalys, riskanalys av värdekedjan samt intressentanalys. För att ge ett sammanhang görs en grundläggande genomgång av hållbarhetsbegreppet och de miljöproblem vi står inför.

Behöver ni inspiration och en kick för att starta ert arbete så hjälper våra konsulter till med:

 • Ledning av workshop eller seminarium
 • Gästföreläsning
 • Stöd i planering
 • Mentorskap

Scenario- och riskanalys ur ett hållbarhetsperspektiv

Ett mått på god ledning är om organisationen eller projektet i fråga har en uppfattning om vilka risker man står inför och hur man bör hantera dessa. Idag krävs också att hållbarhetsperspektivet inkluderas i den traditionella affärsriskanalysen. Står ni inför en förändring som t.ex. en ny produkt, bolagsuppköp eller outsourcing och behöver hjälp med vilka risker det innebär?

Vi hjälper er att utarbeta scenario- och riskanalys ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi presenterar verktygen och metoderna för en riskanalys som inkluderar hållbarhet. Med stöd och utbildning kan scenario- och riskanalys arbetas fram. Utifrån denna analys kan sedan eventuella åtgärdsprogram eller stöd för att övervaka specifika risker tas fram. Med våra konsulter kan ni få hjälp hela vägen från presentation av analysmetoder till stöd att tackla och förebygga era hållbarhetsrisker.

Vi hjälper er med:

 • Utbildning i hållbarhetsrelaterad riskanalys
 • Framtagande av scenario- och riskanalys
 • Framtagande av åtgärdspaket
 • Verkställande av åtgärdspaket

Coachning och stöd

Att arbeta med hållbarhet och socialt ansvarstagande (CSR) kan vara komplext och det är sällan det finns ett enkelt svar. Om organisationen inte arbetat med frågorna tidigare kan det vara svårt att veta vart man ska börja. Det är inte heller sällan ett ensamt jobb med lite insikt hos övriga organisationen. Det kan då vara till hjälp att ha en expert som bollplank för att diskutera idéer med. Att ha en erfaren coach som stöttar ens arbete och hjälper till att arbeta med frågorna på ett strukturerat sätt.

Med hjälp av våra konsulter får ni:

 • Bollplank och utbildning
 • Stöd i ert dagliga arbete
 • Stöd i era förändringsprojekt

Lean – hållbar produktion

Lean är en populär filosofi och metod för att effektivisera företag. Med Lean skapas en resurssnål och därmed mer hållbar produktion. Läs mer om våra tjänster inom Lean här.

Arbeta med företagets värdegrund

Förhållningssättet till hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande har en grund i företagets värderingar. Att arbeta mer systematiskt med värderingar som styrmedel kan vara attraktivt för att åstadkomma en mer informell styrning i en organisation. Det är också ett bra komplement till mer strukturell styrning då det ger vägledning för situationer där styrning saknas. Väl fungerande värderingar skapar engagemang och delaktighet.

Företagets värderingar ska vara förankrade i organisationen. Ett lämpligt sätt att ta fram värdering är därför genom workshops – gärna med hela organisationen uppdelat i mindre grupper eller om detta inte är praktiskt möjligt, med grupper bestående av representanter från olika delar av verksamheten.

Vi kan hjälpa ert företag med att:

 • Leda workshops och sammanställa resultatet av värderingsarbetet
 • Implementera och förankra resultatet i organisationen

Kontroll av leverantörskedjan

Hur långt sträcker sig företagets ansvar? Arbetet med CSR – socialt ansvarstagande – förknippas ofta med kontroll av leverantörskedjan, men även en stor del av ett företags miljöpåverkan kan ofta relateras till inköpta varor och tjänster.

Att skapa en tydlig struktur för hur verksamhetens krav skall formuleras och föras ut till leverantörer är det första steget. Vilka krav är relevanta att föra ut? Vilka krav skapar förutsättning för förbättringar?

På det följer att hitta metoder för utvärdering av efterlevnad och hantering av de fall där leverantörena inte lever upp till ställda krav. Genom revisioner och tydliga processer för avvikelsehantering skapas tydlighet gentemot leverantörerna samt en bra plattform för förbättringsarbete.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med leverantörskontroller inom hållbarhetsområdet. Vi har bidragit till uppbyggnad av systematisk leverantörsuppföljning och har certifierade revisorer inom både miljö och socialt ansvar.

Av oss kan ni få hjälp med:

 • Kartläggning och riskbedömning av leverantörskedjan
 • Framtagning av process för systematisk kontroll av leverantörskedjan
 • Utformning av Code of Conduct
 • Revisionstjänster

Systematiserad hållbarhetsrapport

Allt fler organisationer väljer att visa sitt hållbarhetsarbete genom att publicera en hållbarhetsrapport. Grunddata för hållbarhetsrapporten finns ofta utspridd i organisationen, på olika enheter och i olika system. Att i slutet av året samla ihop dessa data kan vara både svårt och tidskrävande. Genom att integrera hållbarhetsarbetet i verksamhetens löpande arbete skapas förutsättningar för att minska omfattningen av arbetet.

Inledningsvis behöver de indikatorer och nyckeltal som skall användas i rapporteringen identifieras. Många företag väljer idag att använda sig av de internationella riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) som stöd för detta. De valda nyckeltalen ska stämma överens med de mål som organisationen sätter upp inom hållbarhetsområdet för att skapa tydlighet och stringens. Att sedan skapa rutiner för löpande uppföljning och mätning av de valda nyckeltalen är en grund för att rapporteringen skall upplevas som trovärdig och tåla granskning.

Behöver ni skapa mer systematik för att få underlag till er hållbarhetsrapportering så kan vihjälpa er med:

 • Val av indikatorer och nyckeltal för rapportering
 • Identifiering av källdata och modeller för beräkning av nyckeltal
 • Rutiner för uppföljning och mätning

Inför CSR effektivt i företaget

CANEA Academy CSR är utbildning och praktisk arbetet skräddarsytt för att få mätbara resultat för ditt företags arbete med socialt ansvarstagande. Pedagogiken bygger på skaffa nödvändig kompetens och därefter använda den för att genomföra hemuppgifter på det egna företaget under handledning av erfarna managementkonsulter. CANEA Academy CSR ger verksamhetsnära och effektivt införande av socialt ansvarstagande.

I CANEA Academy CSR kommer följande information och resultat att arbetas fram av kursdeltagaren med stöd från handledaren:

 1. GAP-analys mot ISO 26000
 2. Företagets styrkor och svagheter identifieras utifrån de områden som ISO 26000 lyfter fram som väsentliga för ett hållbart företagande där ekonomisk, social och miljömässig hänsyn tas.
 3. Analys av intressenter, risker och möjligheter
 4. Att identifiera företagets intressenter och deras anspråk på företaget är fundamentalt inom socialt ansvarstagande. Historiskt har kunder fått störst fokus men nu vidgas kundbegreppet till att omfatta fler kravbilder än enbart kundernas. Företagets risker och möjligheter ur CSR-perspektivet ska klargöras.
 5. Konkludera fokusområden ur ett hållbarhetsperspektiv
 6. Baserat på analysarbetet finns det nu fakta framtaget som möjliggör ett bra beslut om var företagets resurser ska läggas för att åstadkomma ett resultat som leder till maximal hållbarhetsnytta för samhälle och miljö. Detta steg är också viktigt för att sätta en kommunikationsplattform och bygga företagets unika hållbarhetsarbete som låter sig kommuniceras på ett intressant sätt.
 7. Upprätta relevanta policydokument och mål
 8. Utifrån beslut om vald inriktning på hållbarhetsarbete behöver nu policydokument upprättas som fungerar som vägvisare och stöd för agerande. Val av mål och mätmetoder ska göras för att kunna följa upp arbetet och ge möjlighet till kommunikation om förbättringar.
 9. Operativ styrning och handlingsplaner
 10. För att få ett varaktigt och styr arbetssätt krävs troligtvis att nya eller förändrade arbetssätt implementeras samt att medarbetare får nödvändig information och utbildning. Det behovet identifieras och handlingsplaner för genomförande upprättas.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss