Hoppa till huvudinnehåll

Ledningssystem, verksamhetssystem och styrsystem

- Stegen mot ett effektivt och värdeskapande styre

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

För att skapa effektivitet och värde i organisationen krävs en tydlig riktning. För samsyn kring denna riktning och de mål som ska uppnås är ett system som möjliggör styret och arbetet hos medarbetarna avgörande. Inom privat sektor används ofta begreppet ledningssystem, men det syftar inte alltid till samma sak inom offentlig sektor. Oberoende av begreppsanvändning har vi mångårig erfarenhet av hur ni skapar effekt och värde med ert system.

Begreppens betydelse

Hur skulle ni i er organisation länka begreppen ledningssystem, verksamhetssystem och styrsystem till dessa tre beskrivningar?

  • Strukturen för att systematiskt leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten mot uppsatta mål.
  • IT-system för att styra och stödja en verksamhet
  • Strukturer för olika processer och standarder inom vissa områden

Oavsett vilka beskrivningar andra organisationer använder är det viktigt att ni är tydliga inom er egen organisation med vad ni menar med respektive begrepp. I denna text används begreppet ledningssystem i syfte att täcka alla tre beskrivningarna.


Föreskrifter och standarder


Inom offentlig sektor finns till exempel SOSFS 2011:9 som ger föreskrifter och allmänna råd om att kvaliteten i vårdrelaterade verksamheter systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras med hjälp av ledningssystem. Andra internationella standarder som används är ISO 9001 för kvalitetsledningssystem, ISO 14001 för miljöledningssystem, ISO 45001 för arbetsmiljöledningssystem, ISO 27001 för informationssäkerhet och ISO 50001 för energiledning. En svensk standard för ledningssystem inom hållbarhet återfinns i SS 854000.

verksamhetssystem

Vi hjälper er med utvecklingen av ledningssystemet

En förståelse för var ni står idag
Genom en nulägesanalys av dagens system kan ni skapa en bättre förståelse för era styrkor och förbättringsområden idag och formulera en målbild kring hur ni vill utveckla systemet. När så är relevant tar vi hjälp av etablerade standarder på området för att hitta systematik och utvecklingsmöjligheter för er. Vi kan också hjälpa till med att granska mot relevant lagstiftning inom exempelvis miljö- eller arbetsmiljöområdet.

Utveckla och effektivisera ert system idag
Vi har erfarenhet av att bygga användarvänliga ledningssystem. Genom att kombinera medskapande, analysarbete, workshops och kunskapsöverföring hjälper vi er åstadkomma verklig förändring. Vi är en heltäckande leverantör som tillsammans med er samarbetar för bästa resultat genom hela resan.

Med kompetens inom:

  • Hållbarhet
  • Miljö
  • Kvalitet
  • Arbetsmiljö
  • Informationssäkerhet
  • Energiledning

Processutveckling
Vi hjälper er att kartlägga och styra era processer. Vi identifierar nuläge och börläge för att driva de viktigaste förbättringarna. Processer handlar om att förstå ett flöde tvärs igenom en verksamhet och att optimera utifrån flödet, snarare än att suboptimera inom enskilda funktioner eller enheter. Genom delaktighet och medskapande säkerställs en verksamhetsanpassad beskrivning av era flöden, samt underlättar vid införandet av förändringarna.

Revision och utredningar
Med revision menas i kommunala sammanhang när fullmäktiges förtroendevalda revisorer granskar verksamheten ändamålsenlighet. Det finns också andra former av revisioner, såsom internrevisioner, tredjepartsrevisioner och i vissa fall leverantörsrevisioner. De har en något annan innebörd och det är dessa som avses i vår beskrivning nedan.

Revision är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. Vi har ett tydligt förbättringsfokus i våra revisioner och målbilden är att tillsammans med uppdragsgivaren identifiera de mest väsentliga förbättringsområdena. Med vår metodik blir revisioner ett kraftfullt verktyg i förbättringsarbetet.

Vi har också lång erfarenhet av utredningar och utvärderingar, med vana av att analysera och förstå verksamheter och organisationer, dra slutsatser samt komma med rekommendationer till åtgärder. Våra konsulter kommer in ofärgade och bidrar i analysarbetet med erfarenheter från andra organisationer för ett bra perspektiv utifrån.

Kundresa
Kundresa är ett begrepp som kommer från den privata sektorn, men som i vissa fall lämpar sig alldeles utmärkt även i offentlig sektor. Det handlar om att gå på djupet i kundens, brukarens, nyttjarens eller nyckelintressentens resa genom en process för att förstå upplevelser samt behov. Det ger sedan värdefull input kring hur processer och arbetssätt ska designas.

Vi hjälper er att kartlägga och förstå er kundresa. Inom offentlig sektor skulle detta exempelvis kunna vara en patientresa inom vården.

Risk och krishantering
Vi kan hjälpa er skapa systematik och struktur på risker i verksamheten samt etablera tydliga krishanteringsplaner om det värsta skulle inträffa. Med förståelse för alla nivåer i organisationen från strategiska till operativa risker, kan vi finnas där som stöd för er. Riskanalyser kan användas som ett av de viktigare instrumenten för att styra vad som är viktigt och vilka åtgärder som ska vidtas i verksamheten. Genom en strukturerad risk- och krishantering med tydliga handlingsplaner kan ni dels förebygga risker och stå bättre rustade om något skulle inträffa.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Några av våra kunder

Våra konsulter har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.