Hoppa till huvudinnehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Ett ledningssystem för arbetsmiljö ger struktur åt arbetsmiljöarbetet och hjälper företag att använda resurserna där de ger störst effekt i syfte att förebygga och minimera risker, helt enkelt att fokusera på rätt saker.

Ledningssystem för arbetsmiljö ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem. Verktyg inom Förändringsledning och Projektledning används ofta vid införandet av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ställer långtgående krav på arbetsgivare att arbeta systematiskt med att förebygga ohälsa och olycksfall och säkerställa en tillfredsställande arbetsmiljö.

Den helt nya ISO-standarden för ledningssystem inom arbetsmiljö, ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, lyfter fram ledarskap som en central del för att organisationen ska uppnå de resultat man föresatt sig och ständigt förbättra sin arbetsmiljöprestanda.

Inom många verksamheter är det psykosociala och organisatoriska riskfaktorer som står för en stor del av arbetsmiljörelaterad ohälsa och långtidssjukskrivningar idag. Arbetslivets förutsättningar förändras i snabb takt vilket ställer stora krav på chefer och ledare att arbeta systematiskt för att förebygga att organisatoriska och sociala faktorer orsakar ohälsa. Nyligen trädde en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket i kraft, där just dessa frågor är i fokus. Föreskriften heter AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, och innefattar krav på kunskaper och mål för organisatorisk och social arbetsmiljö, prioriteringar, kännedom om hur arbetsbelastning och arbetstidens förläggning inverkar på arbetsmiljön samt att förebygga och vidta åtgärder vid kränkande särbehandling.

Varför ett ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete?

Ett ledningssystem för arbetsmiljö ger struktur åt arbetsmiljöarbetet och hjälper företag att använda resurserna där de ger störst effekt i syfte att förebygga och minimera risker. Helt enkelt att fokusera på rätt saker. Det hjälper organisationen att arbeta med dessa och andra viktiga frågor på ett strukturerat sätt med tydlig och kontinuerlig uppföljning och påvisbara resultat.

ISO 45001 har samma struktur som de standarder för kvalitet och miljö som publicerades under 2015. Den gemensamma strukturen underlättar för företag som vill integrera sina ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ett väl fungerande ledningssystem för arbetsmiljö innebär en rad fördelar:

 • Överblick och styrning av risker.
 • Underlag för prioriteringar.
 • Förbättrad uppföljning.
 • Minskning av arbetsplatsolyckor och sjukfrånvaro.
 • Säkerställd lagefterlevnad.
 • Ökad nöjdhet hos medarbetarna.

Ett systematiskt och proaktivt angreppssätt innebär också minskade kostnader eftersom det är billigare att arbeta med förebyggande åtgärder än brandsläckningar och korrigeringar. Effektiviseringar kan uppnås då systemet integreras med befintliga ledningssystem inom t.ex. kvalitet och miljö.

Hur lyckas man med ett arbetsmiljöledningssystem?

Utveckling och implementering av ledningssystemet utformas som ett projekt vilket gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt:

Vår metodik

Tillvägagångssättet för att utveckla att ledningssystem för arbetsmiljö är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet.

Första steget är att genomföra en GAP- och nulägesanalys mot fastställda krav, t ex ISO 45001, för att planera och prioritera vidare åtgärder. Ledningens förståelse och medarbetarnas engagemang säkerställs via workshops och utbildning. Verksamhetens arbetsmiljörisker identifieras och tillämpliga lagkrav fastställs. En strategisk inriktning arbetas fram och utgör drivkraft i det fortsatta arbetet.

Policy, mål och vidare utformning av systemet förankras hos personalen för att säkerställa att systemet utformas för att tillgodose organisationens behov. Därefter utvecklas nödvändigt stöd och styrning med prioriterade risker och lagkrav som utgångspunkt. Systemet implementeras och förbättringsmöjligheter identifieras vid en implementeringsrevision.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik & Projektledare.

Anlita oss för utveckling av arbetsmiljöledningssystem

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid utveckling av arbetsmiljöledningssystem är bland annat att konsulterna bidrar med:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss