Hoppa till huvudinnehåll

CANEA StrategyStrategiaktivering

Ett systematiskt sätt att göra strategier till verklighet.

Nå dina strategiska mål

CANEA Strategy är ett system som hjälper dig skapa bred förståelse och stort engagemang kring strategin genom kopplingar till den dagliga verksamheten.
Tydlig målbild

Skapar samsyn kring strategin, vilka mål vi ska nå och hur.

Koll på läget

Ger ledningen en oslagbar överblick över hur det går, varför, och vad som sker.

Koppling till verksamheten

Skapar en tydlig röd tråd från strategin till projekt, initiativ och åtgärder.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg

Gör verklighet av strategin

CANEA Strategy är ett verktyg som gör det möjligt för organisationer av alla storlekar att skapa en unik röd tråd från det strategiska arbetet till den dagliga verksamheten. Vi tillhandahåller inte bara ett traditionellt målstyrningsverktyg utan en helt ny generation IT-stöd för strategiaktivering. Systemet säkerställer och ger stöd i hela kedjan från strategi till exekvering. Du får inga resultat utan handling. CANEA Strategy gör det möjligt i praktiken!

Agil strategiutveckling

Omvärlden förändras i en allt snabbare takt och alla organisationer behöver ständigt utvärdera sin strategi för att kunna planera och agera på bästa sätt utifrån aktuella förutsättningar. Med hjälp av CANEA Strategy kan du dramatiskt påskynda processen att gå från ord till handling när det handlar om att få alla att arbeta på nytt sätt, med ett förändrat fokus eller mot nya mål.

Vi använder CANEA Strategy

Hundratals organisationer inom många olika branscher har visat oss sitt förtroende. Läs om några av våra kunder här.

Borås Energi och Miljö hanterar hela verksamheten med CANEA ONE

Effektivare och gemensamma arbetssätt, ökat kundfokus och en tydlig styrning gentemot övergripande uppdrag och strategier: Borås Energi och Miljö hamnade i en fas där de behövde ta fram ett verksamhetssystem.

Andreas Stihl Norden styr upp verksamheten med hjälp av CANEA ONE

För att säkra långsiktig tillväxt krävs affärsplanering och strategier på en enad front. Andreas Stihl Norden AB, som i flera år har använt sig av nyckeltal och Balanced Scorecard, såg behovet av ett IT-stöd för att förbättra arbetet inom och mellan de nordiska länderna.

Funktioner

CANEA Strategy gör det möjligt att aktivera strategin genom smarta funktioner för bland annat målnedbrytning, kommunikation och visualisering.
functions

Kommunikation och samarbete

En förutsättning för att lyckas med strategin och för att uppnå målen är att alla medarbetare är involverade och förstår strategin och sammanhangen. Med tydliga och visuella webbdelar på startsidan kommuniceras nyckeltal och mål till medarbetaren och det strategiska arbetet blir en naturlig del av vardagen. Med hjälp av sociala funktioner är det enkelt för alla att bidra, kommentera och diskutera.

Uppföljning och rapportering

Det är enkelt att följa upp verksamheten, strategier och mål med hjälp av CANEA Strategy. Detta görs med nyckeltal som visas som tydliga grafiska diagram eller visuella objekt – trafikljus och hastighetsmätare. Nyckeltalen kan definieras med stor flexibilitet för dina specifika behov, och aggregeras till överliggande mål. Detta ger dig möjlighet att följa upp verksamheten på övergripande nivå, vilket också ger ledning och chefer full koll på verksamheten.

Strateginedbrytning

Med CANEA Strategy kan du definiera organisationens strategi genom att beskriva visionen som därefter detaljeras i perspektiv, mål och nyckeltal. I systemets SBS (strateginedbrytningskomponent) kan du enkelt arbeta med er målstruktur och skapa en tydlig bild över hur visionen skall uppnås. Det går att skapa strategined-brytningar på flera nivåer, exempelvis per organisatorisk enhet.

Koppling till verksamheten

CANEA Strategy är väl integrerat med övriga moduler i CANEA ONE vilket ger dig maximal handlingskraft att agera på strategin. För att nå ett mål kan exempelvis ett strategiskt initiativ initieras, vilket ger ledningen full kontroll över hur det exekveras samtidigt som projektteamet blir medvetna om hur de bidrar till att organisationen når sina mål. Detta ger samtidigt en oslagbar överblick över portföljen av samtliga strategiska initiativ och deras respektive status.

Dashboard

Med hjälp av systemets startsida kan du snabbt och enkelt följa dina nyckeltal, initiativ och åtgärder. Startsidan är rollbaserad och visar i första hand information som berör den inloggade användaren utifrån roll och önskemål. Startsidans utformning och innehåll kan styras på både central- och individnivå.

Korrigera och justera

Om strategin förändras, eller om ett nyckeltal inte uppnås, bör man agera och skapa rätt förutsättningar att lyckas. Åtgärder kan initieras i CANEA ONE som ger fullt processtöd, styrning, spårbarhet och uppföljning av arbetet. De medarbetare som är involverade i arbetet ser hur de påverkar och förbättrar måluppfyllelsen. Det är enkelt att överblicka åtgärder och följa upp progress.

Integrera övriga system

Grundinformationen för många nyckeltal finns ofta lagrad i andra system, som ekonomi- eller produktionssystem. Utfall för nyckeltal kan naturligtvis matas in manuellt, men kan även integreras så att informationen hämtas automatiskt med bestämda intervaller.

"Med CANEA Strategy kommer vi att säkerställa att vår dagliga verksamhet går i linje med vår övergripande strategi. Jag blev övertygad direkt när jag såg hur väl systemet integrerar målarbete med det dagliga arbetet i projekt och processer. Systemet kommer att hjälpa oss att få större engagemang från våra medarbetare kring vår strategi men framförallt en röd tråd och konkreta arbetssätt som ytterligare ökar möjligheterna att vi når våra mål."

Gunnar Peters, CEO, Borås Energi och Miljö AB

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg