Tillbaka
Det nya CSRD-direktivet ger miljöchefer en än mer central position

Införandet av CSRD-direktivet för hållbarhetsrapportering för företag kommer att innebära en betydande förändring i sättet att bedriva hållbarhetsarbetet. Sannolikheten är hög att du som ansvarig för miljöfrågor även kommer att få ansvaret för ditt företags hållbarhetsrapportering. Direktivet bör dock inte ses som ett regulatoriskt hinder – det är en möjlighet för verksamheten som bäst förverkligas av den som är miljöansvarig.

 

Som miljöansvarig har du en unik position när det gäller att vägleda din organisation genom det komplexa landskapet av regler och krav i CSRD. Din expertis inom miljö, din strategiska position inom företaget och din förmåga att hantera risker och skapa värde gör dig till den självklara kandidaten att leda arbetet.

 

 

New call-to-action

 

Varför är just du rätt person för att leda hållbarhetsarbetet?

 

Låt oss börja med din främsta styrka - din djupa förståelse för miljöfrågor. Denna kunskap är avgörande för att tolka och genomföra nyanserna i CSRD. Dina tekniska färdigheter när det gäller insamling och analys av miljödata är också värdefulla för att säkerställa noggrannheten och integriteten i de rapporter direktivet efterfrågar.

 

CSRD uppmuntrar till integrering av hållbarhetsinformationen i ledningsrapporter. Detta gör det lättare att se sambanden mellan hållbarhetens olika dimensioner – ekologi, sociala aspekter och ekonomi – samt hur styrningen bör ske. Din kunskap är viktig när det gäller alla delar av hållbarhet och rapportering.

 

Dessutom sträcker sig din roll vanligtvis över olika avdelningar, vilket ger dig den översikt och det inflytande som krävs för att samordna en omfattande CSRD-strategi. Detta tvärfunktionella inflytande, i kombination med din rådgivande roll till den högsta ledningen, placerar dig i en central position för att främja CSRD-efterlevnaden. 

 

 

Vad krävs för en lyckad implementering av CSRD? 

Att leda arbetet med CSRD handlar om mer än att förstå dess krav – det handlar om att integrera metoder i organisationen. En god början är att bilda ett tvärfunktionellt team med medlemmar från ekonomi, juridik, IT och andra relevanta avdelningar. Denna samarbetsstrategi säkerställer att CSRD-strategin blir väl utformad och integrerad.  

 

Anpassa sedan CSRD-arbetet till verksamhetens övergripande affärsmål. Förklara att hållbarhet inte bara är ett efterlevnadskrav utan även en drivkraft för långsiktig affärsframgång, förbättring av varumärket och förtroendebyggande bland intressenterna. 

 

Effektiv kommunikation är en annan viktig del av ditt ledarskap. Internt ska du hålla dina kollegor informerade och engagerade om hur arbetet med att uppfylla CSRD-kraven framskrider. Externt bör du fokusera på att skapa transparenta och omfattande hållbarhetsrapporter som når ut till intressenterna. 

 

Tekniken spelar också en avgörande roll i CSRD-strategin. Använd lämpliga programvarulösningar för effektiv och korrekt datahantering. Betona vikten av dataintegritet i dina rapporter, eftersom detta utgör grunden för din organisations hållbarhetsberättelse. 

 

Slutligen ska du främja en hållbarhetskultur inom din organisation. Föregå med gott exempel och visa ditt engagemang för hållbara metoder. Uppmuntra medarbetarna att delta i hållbarhetsinitiativ och främja en kultur där hållbar utveckling är ett gemensamt mål. 

 

Få en introduktion till CSRD/ESRS via vårt 15-minuters webbinarium

 

 

Hållbarhetsrapportering enligt ESRS  

 

CSRD ska genomföras i enlighet med ESRS, European Sustainability Reporting Standards. För att uppnå dessa krav rekommenderar vi på CANEA att man genomför hållbarhetsrapporteringen i fem steg:  

 

Kartläggning av värdekedja
Värdekedjan ska kartläggas både uppströms och nedströms. Detta görs för att förstå verksamhetens påverkan samt för att skapa sig en bild av de risker och möjligheter som finns.
 

 

Intressentdialog
Ta reda på vad som är viktigt för intressenterna i värdekedjan och förstå hur de påverkas av verksamheten. En sätt att åskådliggöra intressenterna är att dela upp dem enligt: intressenter uppströms (oftast leverantörer), interna intressenter (ägare och anställda) samt intressenter nedströms (oftast kunder, användare och slutanvändare). Dialogen med intressenter skall vara löpande och återkommande, så det gäller att etablera goda kontaktytor och former för informationsutbytet. Det är också viktigt att utvärdera om intressenter får den information de efterfrågar. En intressentdialog kan ske bland annat genom intervjuer och enkäter.

 

Dubbel väsentlighetsbedömning
Ta reda på vad som är väsentligt utifrån organisationens verksamhet. Bedöm både hur verksamheten påverkar och påverkas. Detta görs med input från tidigare steg. Det dubbla i dubbel väsentlighetsbedömning är att både hållbarhetrelaterade och finansiella risker/möjligheter skall identifieras. En dubbel väsentlighetsbedömning kan identifiera ytterligare intressenter. 

 

Datainsamling
Data samlas in med utgångspunkt i väsentlighetsbedömningen samt de krav på mätpunkter som finns i ESRS. Cirka 30 % av all mätdata är kvantitativ och 70 % är kvalitativ. Fördela ansvariga för de olika mätpunkterna i din organisation. Insamlad data gällande den egna arbetskraften borde till exempel i de flesta fall landa hos HR-funktionen. 

 

Rapportera enligt ESRS
Rapporteringen ska spegla kravställningens struktur. Hållbarhetsrapporten ska dessutom vara en integrerad del av den verksamhetsberättelse som görs årligen. Etablera kommunikationsvägar och processer för samarbetet med den funktion som ansvarar för verksamhetsberättelsen. 

 

Sammanfattningsvis ger CSRD-direktivet dig som miljöansvarig en unik möjlighet att driva meningsfulla förändringar. Genom att ta kommandot när det gäller efterlevnaden av CSRD-direktivet säkerställer du inte bara att lagstiftningen följs, du positionerar också din organisation i framkant när det gäller hållbar utveckling och miljöansvar. Det är en utmanande men givande resa, en resa som kommer att forma dig och din organisations framtid. 

 

Om du vet med dig att du kommer att få det huvudsakliga ansvaret för hållbarhetsrapporteringen i ditt företag men inte känner dig riktigt varm i kläderna, då har vi en tredagarsutbildning som är anpassad för dig. 

 

 

New call-to-action