Hållbarhetsrapportering enligt CSRD/ESRS

Det europeiska CSRD-direktivet implementeras successivt från och med räkenskapsåret 2024. Först ut är bolag som redan omfattas av krav på icke-finansiell rapportering och därefter följer företag i fallande storleksordning. 

Det nya CSRD-direktivet innebär en betydande skärpning av kraven på hållbarhetsrapporteringen för företag som är verksamma på EU:s marknad och ställer krav på att den ska göras utifrån den nya standarden European Sustainability Reporting Standards – ESRS.

För att möta de nya kraven är det viktigt att integrera hållbarhetsrapporteringen med det som redan görs i ledningssystemet. Företagen behöver med andra ord identifiera och integrera hållbarhetsfaktorer i sina befintliga processer och rutiner.

Detta innebär till exempel att:

 • Utveckla en hållbarhetsstrategi som är integrerad med företagets övergripande affärsstrategi.
 • Identifiera och integrera hållbarhetsfaktorer i företagets mål och strategier.
 • Utveckla hållbarhetsmätningar och indikatorer som kan användas för att följa upp företagets prestation.
 • Integrera hållbarhetsfrågor i företagets beslutsprocesser.

 

New call-to-action

konsult-miljoledningssystem-2-var-metodik-2

Integrera arbetet med det befintliga ledningssystemet för kvalitet och miljö

Hållbarhetsrapporteringen är tätt sammanflätad med ledningssystemet. Ledningssystemet ger ramverket för en organisation att sätta hållbarhetsmål, övervaka sin miljö- och samhällsprestanda samt följa lagar och regler. Det etablerar strukturen för att samla, analysera och hantera data relaterade till hållbarhetsindikatorer.

Kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ESRS är i vissa avseenden likartade, som till exempel när det gäller strategisk inriktning, omvärldsanalys, mål, planering och riskhantering, och man kan få fördelar som mindre resursåtgång genom att låta dem samverka. En miljöutredning enligt ISO 14001 kan ligga till grund för en dubbel väsentlighetsanalys. 

Hållbarhetsrapporteringen fungerar som ett verktyg för att kommunicera en organisations hållbarhetsprestationer och påverkan på olika intressenter. Denna rapporteringsprocess förlitar sig ofta på data och information som hanteras av ledningssystemet, vilket säkerställer noggrannhet och öppenhet i hållbarhetsrapporterna.

Ledningssystemet utgör grunden för hållbarhetsrapporteringen och gör det möjligt för organisationer att integrera hållbarhet i sina kärnverksamheter, mäta framsteg och engagera intressenter på ett transparent och ansvarsfullt sätt.

konsult-ledningssystem-hjalpt-foretag-utvecklas

Våra tjänster

Vi kan hjälpa företag med alla aspekter av hållbarhetsrapportering. Med vår hjälp kan du möta de nya kraven på hållbarhetsrapportering och förbättra din hållbarhetsprestanda.

Vi erbjuder följande tjänster:

 • Gap-analys mot ESRS-standarden.
 • Utveckling av en hållbarhetsstrategi.
 • Identifiering av relevanta hållbarhetsfaktorer.
 • Framtagning av en dubbel väsentlighetsbedömning.
 • Insamling och analys av data.
 • Upprättandet av en hållbarhetsrapport.
 • Granskning av hållbarhetsrapporter.
 • Skapande av processer med arbetssätt och verktyg för en effektiv och återkommande hållbarhetsrapportering.
 • Rådgivning och bollplank.
praktisk-hallbarhetsrapportering-enligt-esrs

En relevant utbildning

Vill du utveckla din kompetens när det gäller hållbarhetsrapportering rekommenderar vi utbildningen "Praktisk hållbarhetsrapportering enligt CSRD och ESRS". Utbildningen ger dig de verktyg och kunskaper som krävs för att kunna rapportera och kommunicera hållbarhetsinsatser på ett effektivt sätt med stöd av ESRS.

Miljöchefer för Hållbarhetsrapportering

Miljöchefernas roll blir ännu viktigare

Införandet av CSRD-direktivet för hållbarhetsrapportering för företag kommer att innebära en betydande förändring i sättet att bedriva hållbarhetsarbete. Sannolikheten är hög att du som ansvarig för miljöfrågor även kommer att få ansvaret för ditt företags hållbarhetsrapportering. Direktivet bör dock inte ses som ett regulatoriskt hinder – det är en chans för verksamheten som bäst förverkligas av den som är miljöansvarig.

Vår expertis

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika aspekter inom hållbarhetsområdet parat med en djup förståelse för CSRD-direktivet och kan hjälpa er att hitta den bästa lösningen för era specifika behov.

Kontakt oss redan idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med din hållbarhetsrapportering.