Hoppa till huvudinnehåll

Processmodellering

För att kunna utveckla verksamhetens processer behöver vi förstå dem! Läs mer om identifikation, modellering, implementering och kommunikation kring processer.

En stor utmaning vid införande av processynsätt inom en organisation är att motivera och engagera anställda till att använda processmodeller i det dagliga arbetet och att stödja kontinuerlig processförbättring. En viktig del i detta arbete är därför ett verktyg för processmodellering som möjliggör modellering av arbetssätt och processer på ett enkelt och standardiserat sätt.

Genom att rita processen så skapas en bättre överblick och det gör det lättare för alla medarbetare att förstå verksamhet och sammanhang. Dessutom så synliggörs ”osynliga” processer och aktiviteter. Ofta, när verksamheten beskrivs på detta sätt, skapas ”aha-upplevelser” som hjälper till att identifiera ineffektiva och krångliga arbetssätt. Det är också enkelt att överblicka hur olika roller samverkar och hur ansvar kan omfördelas för att effektivisera arbetet.

Affärsnytta med processmodellering

Ett verktyg för processmodellering skapar bättre förståelse för processynsättet hos alla medarbetare och underlättar införandet av en processorienterad styrning, uppföljning och förbättring av verksamheten. Samtidigt effektiviseras själva modelleringen av processerna och verktyget hjälper till att skapa ett enhetligt arbetssätt och en gemensam struktur i alla processer.

Andra vinster med processmodellering är:

 • Ger helhetssyn
 • Sätter kunden/brukaren i fokus
 • Visar vilken kompetens som behövs
 • Tydliggör det gemensamma målet
 • Tydliggör ansvarsområden
 • Skapar engagemang och motivation hos medarbetarna
 • Underlättar förändringar
 • Ökar effektiviteten i verksamheten - minskar fel, kostnader och ledtider
 • Gör det lättare att följa upp verksamhetens mål

Hur löser CANEA processmodellering?

CANEA ONE är en integrerad programfamilj för verksamhetsledning som hjälper till att lösa det grundläggande organisatoriska dilemmat att koordinera verksamhetens resurser och arbetssätt genom att koppla ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

Modulen Process är ett processmodelleringsverktyg för:

 • Identifikation och dokumentation av processer
 • Skapa uppmärksamhet kring processer
 • Knyt samman människor med processer
 • Övervaka, analysera och förbättra processer
 • Modellera på ett enhetligt och standardiserat sätt (BPMN)

Läs mer om Process här!