Tillbaka
Användarvänlighet i fokus när Air Liquide bytte till CANEA ONE

 

Air Liquide behövde förbättra sin styrning och koordinering i Norden genom att skapa ett samlat och användarvänligt ledningssystem. Regulatoriska krav i samband med krav på flexibilitet och användarvänlighet gjorde att valet föll på CANEA ONE.

Tack vare implementeringen kan nu alla medarbetare arbeta på ett gemensamt – och effektivare – sätt. Samtidigt har det nu blivit lättare att få en överblick över hela verksamheten och kvaliteten på informationen har höjts.

Bakgrund och behov

För ett par år sedan beslutade Air Liquide att införa ett nytt ledningssystem för alla bolag i Norden. Sverige ingår tillsammans med systerbolagen i Danmark, Finland och Norge i en gemensam nordisk organisation vilken kräver styrning, samordning och uppföljning på olika nivåer. Då samtliga bolag tidigare arbetat i och rapporterat in i olika system har konsekvensen blivit onödig administration, bland annat när rapporter ska sammanställas. Air Liquide har heller inte kunnat göra ändringar på egen hand i systemen och det har varit svårt att få en överblick av alla aktiviteter. Samtidigt lyder verksamheten under ISO-standarderna för 9001, 14001 och 13485 med bland annat krav på dokumentstyrning, processynsätt och rutiner.

En avgörande faktor i valet av ny systemleverantör var därför möjligheten att kunna validera systemet och säkerställa uppfyllnad av de regulatoriska kraven inom Good Manufacturing Practice (GMP) och Good Distribution Practice (GDP). Eftersom GMP innebär specifika krav på avvikelsehantering (till exempel fel som uppstått under produktionen) behövde IT-stödet också kunna hantera flöden enligt systemet Corrective and Preventive Action (CAPA). Med denna bakgrund av högt ställda regulatoriska krav utan att göra avkall på flexibilitet och användarvänlighet valde Air Liquide slutligen CANEA ONE.

 

CANEAs kunskap värdefull

CANEA hade en tydlig bild av Air Liquides behov redan från start och när beslutet togs att implementera CANEA ONE sattes en projektplan upp. Ett stort antal dokument skulle migreras under införandet och flera ärendeprocesser skulle konfigureras och driftsättas.

”CANEAs kompetens och förmåga att vägleda vid upprättandet av strukturen i systemet är något som vi inte upplevt hos tidigare leverantörer. Vi har tidigare bett om att genomföra ändringar i systemet, men leverantörerna gav oss inte någon förvarning eller information om hur ändringarna skulle påverka andra delar av systemet. CANEAs kunskap och erfarenhet om konfigurationen har därför varit oerhört värdefull,” säger Maud Tallroth, Nordisk kvalitetschef på Air Liquide.

 

Användarvänlighet i fokus

Air Liquide har idag digitaliserat nio olika processer, bland annat reklamationer, incidenter och revisioner. Nu samlas samtliga ärenden i Norden i ett och samma system, vilket ger en bra överblick. Air Liquide har valt att basera systemet på användarnas roller, vilket innebär att medarbetarna endast har tillgång det som är relevant och önskvärt för varje person inom respektive land. Detta har skapat ordning och reda samt ökat tillgängligheten av relevant information.

En annan stor fördel som CANEA ONE bidrar med är enkelheten i att få ut statistik från systemet. Tidigare skapades rapporter manuellt och flera medarbetare i organisationen var beroende av andra för att få ut information. Nu har fler personer i organisationen möjlighet att på egen hand hämta månadsrapporter och statistik direkt ur systemet, vilket lett till en ökad kvalitet på informationen.

Tack vare att systemet är flexibelt och går att ändra i utan programmering kan Air Liquide nu också själva förvalta och ändra i sitt system och ser positivt på enkelheten i att hantera önskemål om ändringar i systemets ärendeflöden.

”Jag rekommenderar verkligen CANEA ONE till andra organisationer inom Life Science som har behov av e-signaturer, läskvittenser och spårbarhet. Systemet är flexibelt vid behov och robust när det är nödvändigt” avslutar Maud Tallrot.

Om Air Liquide

Air Liquide är världens ledande leverantör av gaser, teknik och tjänster för industri och sjukvård. Verksamheten finns representerad i 80 länder, har ca 67 000 medarbetare och över 3 miljoner kunder och patienter. Oxygen, nitrogen och hydrogen är små molekyler som är grundläggande för liv, materia och energi. Dessa gaser utgör hörnstenarna i Air Liquides vetenskapliga arbete och har varit kärnan i koncernens verksamhet sedan den grundades 1902.

 

"CANEAs kompetens och förmåga att vägleda vid upprättandet av strukturen i systemet är något som vi inte upplevt hos tidigare leverantörer. Jag rekommenderar verkligen CANEA ONE till andra organisationer inom Life Science som har behov av e-signaturer, läskvittenser och spårbarhet. Systemet är flexibelt vid behov och robust när det är nödvändigt."

Maud Tallroth, Nordisk kvalitetschef, Air Liquide

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.