Hoppa till huvudinnehåll

Förverkliga ert hållbarhetsarbete

- Ett levande hållbarhetsarbete som utvecklar verksamheten

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Idag framhåller både FN och Sveriges regering vikten av en hållbar samhällsutveckling. Framgångsrika organisationer arbetar aktivt med hållbarhet och många organisationer jämför sig med varandra för att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi kommer nedan redovisa hur vi arbetar med att stödja utvecklingen av ert hållbarhetsarbete.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Hållbarhet skapar affärsnytta

Hållbar utveckling har många olika betydelser beroende på vem ni frågar. Vi hjälper er att definiera vad hållbarhet är just för er, utifrån er verksamhets behov. Det möjliggör inte enbart ett klarare fokus på de ansatser som skapar mest nytta, utan även förutsättningarna för att bygga ett långsiktigt och framgångsrikt hållbarhetsarbete. Några av de effekter ni kan uppnå med ert hållbarhetsarbete är:

 • minskad miljöbelastning
 • minskad sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador
 • motverka korruption samt diskriminering
 • ökad ekonomisk prestation.

Med hänsyn till alla tre dimensioner

Hållbar utveckling definierades 1987 av FN:s världskommission och begreppet bygger på hållbarhet utifrån tre dimensioner: socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

 • Ekonomisk hållbarhet handlar om tillväxt som innebär att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

 • Social hållbarhet handlar om att tillfredsställa grundläggande mänskliga rättigheter och behov. Exempelvis inkluderas fattigdom, hunger, jämställdhet, arbetsvillkor, mångfald och kultur.

 • Ekologisk hållbarhet handlar om att vi behöver hushålla med våra resurser och minska vår påverkan på ekosystemet. Det innefattar alltså allt vi gör som påverkar jordens ekosystem. Inom ekologisk hållbarhet pratar man ibland om de planetära gränserna, hit rör också de 16 svenska miljökvalitetsmålen.

Metod för ett integrerat hållbarhetsarbetet

CANEA har arbetat under en längre tid med rådgivning och implementering av hållbarhetsarbete. Vi anser att det finns några viktiga ställningstaganden man bör göra i ett inledande skede för att hållbarhetsarbetet ska bli effektivt. För detta och för det fortsatta arbetet har vi delat upp arbetet i tre steg som ska hjälpa er att bedriva hållbarhetsarbetet effektivt, d.v.s. vi bestämmer oss för vad vi vill uppnå och vad det får kosta i pengar och resurser.

Genom att arbeta med tre övergripande steg i ert hållbarhetsarbete – förstå och fokusera – implementera och följ upp – kommunicera, skapar ni en systematik och grund för ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

1. Förstå och fokusera

Att förstå handlar om att skapa förståelse för vad hållbarhet betyder i allmänhet och i synnerhet för er verksamhet. I detta steg identifieras vilka era intressenter är och hur de påverkar och påverkas av ert hållbarhetsarbete. Att fokusera handlar om att bryta ner hållbarhet till aspekter som är väsentliga för er verksamhet att fokusera extra mycket på, inom de tre dimensionerna socialt, ekonomiskt och ekologiskt. En strategisk inriktning och mål tas fram baserat på era väsentlighetsaspekter och intressenter.

Vad/varför– Hållbarhets begreppet har blivit ett positivt laddat ord och används därför i många olika betydelser. Just därför är det väsentligt att ni ställer er frågorna vad är hållbarhet för er och varför ska ni arbeta med hållbarhet? Vidare bör ni redan i ett inledande skede reflektera över vilka nyttor/effekter ni vill uppnå.

Identifiera behovet som ligger till grund för hållbarhetsomställningen. Det handlar om att svara på frågan ”varför” ska vi integrera hållbarhet i vår verksamhet? Vi skapar tillsammans en känsla av angelägenhet som präglar organisationen.

För vem? – Genomför en intressentanalys för att identifiera era viktigaste intressenter. Det är många individer och grupper som påverkas av och påverkar ert hållbarhetsarbete. Vi hjälper er att ta fram en avvägd intressentlista där ni får utifrån olika aspekter prioritera vilka intressen som väger tyngst. Denna avvägda intressentlistan används sedan som ett verktyg för att uppnå effektivitet i hållbarhetsarbetet.

Påverkan på omvärlden – För att lyckas integrera hållbarhet i strategiarbetet krävs en förståelse för er organisations påverkan på omvärlden. Med en omvärldsanalys kan ni skapa en klarare helhetsbild av situationen. Omvärldsanalys är en strukturerad kartläggning av den omvärld företaget verkar i. Den görs med syfte att skapa en bild av nuläget och hur vi tror att situationen kommer att förändras framöver. Omvärlden brukar definieras som den kontext företaget verkar i.

Väsentlighetsaspekter – Genomför en väsentlighetsanalys och ta hänsyn till era avvägda intressenter för att identifiera de viktigaste aspekterna för er att fokusera på där er verksamhet har störst påverkan inom social-, ekonomisk-, och ekologisk hållbarhet. Syftet är att hitta ett effektivt arbetssätt, att prioritera.

Strategiutveckling – Ta fram en strategisk inriktning som ligger till grund för ert fortsatta hållbarhetsarbete. Strategin bör grunda sig i era identifierade väsentlighetsaspekter.

Mål – Ni får gärna sträva efter mål som inkluderar så många väsentlighetsaspekter och dimensioner av hållbarhet som möjligt, under förutsättning att målen är möjliga att följa upp och tillräckligt konkreta. Detta för att öka effekten och möjligheten för en helhetssyn.

Nulägesanalys eller GAP-analys – Genomför en nulägesanalys för att kartlägga var ni står idag. En sådan analys kan genomföras på flera sätt. Ett tips är att använda sig av externa och interna granskningar av verksamheten, revisioner.

En nulägesanalys eller GAP-analys är ett systematiskt sätt att gå igenom organisationens aktiviteter och resultat i förhållande till standarder och lagkrav. Detta ger även oss möjligheten att på bästa sätt anpassa vårt arbete efter era behov.

Analysen ger en bild av organisationens prestationer och mognadsgraden på hållbarhetsarbetet, vilket möjliggör utvärderingen av lämpligt börläge samt mål för den fortsatta affärsutvecklingen. Dessutom ger det er en klarare förståelse för hur väl ni lever upp till internationella standarder såsom ISO 26000 – socialt ansvarstagande, ISO 14001 – miljöledning, ISO 45001 – arbetsmiljö och ISO 9001 – kvalitetsledning.

Riskhantering och riskvärdering – En organisation bör implementera program där den använder ett riskbaserat och hållbarhetströgat perspektiv för att bedöma, undvika, minska och mildra hållbarhetsrisker och hållbarhetspåverkan som är kopplade till sina aktiviteter. Nödlägesåtgärder, rutiner för att mildra miljö-, hälso-, och arbetsmiljöpåverkande olyckor.

Varför hantera problem när de kan undvikas? Systematisk riskhantering gör att du undviker onödiga kostnader och problem innan de inträffar.

Exempel på tjänster för att förstå och fokusera:

 • Information-, och inspirationsföreläsning, grunderna i hållbarhet
 • Väsentlighetsanalys
 • Omvärldsanalys
 • Intressentanalys
 • Nuläges-, och GAP-analys
 • Nytta/effektanalys
 • Risk/möjlighetsanalys
 • Strategi-, policy-, målutveckling
 • Mognadsanalys av hållbarhetsarbetet

2. Implementera och följ upp

När vi vet vad vi ska fokusera på behöver strategier och mål genomsyra verksamheten. Implementera ert hållbarhetsarbete i det dagliga arbetet på operativ liksom strategisk nivå. Hitta sätt att följa upp och mäta nyckeltal och mål. Utveckla och effektivisera era processer för att nå uppsatta hållbarhetseffekter. Tips är att använda ett IT-stöd för insamling och visualisering av data. Detta blir sedan underlag till en hållbarhetsrapport och kommunikationsmaterial.

Handlingsplan – I en handlingsplan bör det framgå vem som ska göra vad, när och vad varje insats ska leda till. Syftet med handlingsplanen är att styra upp så att arbetet fokuserar på rätt saker. Handlingsplanen är er möjlighet att avgränsa genomförandet. Som vi nämnde inledningsvis är hållbarhet ett begrepp som kan betyda många saker och ni kan vara förvissade om att många som deltar i ert hållbarhetsarbete har delvis olika uppfattningar. Det är därför viktigt med definitioner och avgränsningar.

Exempel på tjänster för att implementera och följa upp:

 • Hållbar processutveckling
 • Lean och effektivisering
 • IT-stöd för rapportering och visualisering
 • Identifiering av aktiviteter och nyckeltal

Vi arbetar bland annat med följande ramverk och riktlinjer:

 • Socialt ansvarstagande: ISO 26000
 • Miljöledningssystem: ISO 14001:2015
 • Kvalitetsledningssystem: ISO 9001:2015
 • Arbetsmiljöledningssystem: ISO 45001:2015
 • Agenda 2030 och Globala Hållbarhetsmål
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • Informationssäkerhet: ISO 27001

3. Kommunicera

För att hållbarhetsarbetet ska få de eftersökta effekterna krävs hänsyn till gruppen och företagets förändringsförmåga. Ni behöver hitta en tydlig kommunikation för att möta typiska reaktioner och behov hos medarbetare vid förändring. Likväl är det viktigt att kommunicera externt, genom hållbarhetsrapportering.

Förändra och kommunicera – Förändringsarbetet handlar både om struktur och kultur. Ett förändringsarbete kan genomförs till exempel med hjälp av workshops, utbildningar, ledarskap och förändring av organisationen och dess arbetssätt. Genom att involvera vissa av era intressenter i arbetet kan ni åstadkomma förståelse och motivation även hos er omvärld. Vidare behöver ni beakta att allt förändringsarbete innebär utmaningar och tanke avseende ledarskapet.

Det handlar om att befästa och fortsätta utvecklas. Det är en ständigt pågående process där hållbar utveckling och förändring är två konstanter. Vi utvecklar en lärande organisation, som hanterar utvecklingen vidare.

Kommunicering är viktig i hela kedjan. Vi kan hjälpa er med kommunikationsplaner och när, vilka och vad som ska kommuniceras.

Utvärdera – Syftet med utvärderingen är att följa upp och värdera resultatet samt få input till framtida förbättringar. Det är därför bra om man redan i målen och handlingsplanen har funderat på hur man ska utvärdera.

Det är av stor väsentlighet att skapa ett systematiskt hållbarhetsarbete, där utveckling sker kontinuerligt med hög transparens och delaktighet.

Exempel på tjänster för att kommunicera och förändra:

 • Kommunikationsplaner
 • Förändringsledning och förändringsledarskap
 • Värdegrundsarbete

Förhållningssättet till hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande har en grund i företagets värderingar. Att arbeta mer systematiskt med värderingar som styrmedel kan vara fördelaktigt för att åstadkomma en mer informell styrning i en organisation. Det är också ett bra komplement till mer strukturell styrning då det ger vägledning för situationer där styrning saknas. Väl fungerande värderingar skapar engagemang och delaktighet.

 • Hållbarhetsrapportering

Miljöspendanalys

En spendanalys är en metod för att kartlägga inköpens volym fördelat på inköpsområden. Genom att svara på frågorna: Vad köps? För hur mycket? Vem köper? Av vem köper man? På vilket sätt köper man? får man en bild över verksamhetens inköpsstruktur.

En spendanalys kan utvecklas för att inkludera ett miljöperspektiv i syfte att identifiera vilken miljöpåverkan olika inköp har. Det ger en indikation över vilka inköp som bör prioriteras för att minska miljöpåverkan. En miljöspendanalys svarar på hur stor klimatpåverkan olika inköp av varor och tjänster har. Man utgår från spendanalysen och inköpsvolymer i SEK för att sedan beräkna klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter.

Resultatet från analysen hjälper er att prioritera inköp och ställa krav vid upphandlingar för att minska klimatpåverkan.

Cirkulär Ekonomi

Ett vanligt förekommande begrepp inom hållbarhet och resursoptimering är Cirkulär Ekonomi.

En Cirkulär Ekonomi handlar i första hand om att gå från linjära flöden till cirkulära flöden. Man brukar tala om en teknisk och en biologisk cykel där inspiration hämtas från naturens kretslopp och man strävar efter att avfall inte ska existera. Kan ditt avfall bli någon annans råvara? Cirkulär Ekonomi handlar om att utifrån ett livscykelperspektiv analysera hur organisationens produkter och tjänster kan återvinnas, återanvändas eller återbrukas etc.

Ett tips för att ge en nulägesbild och starta ert cirkulära arbete, få ett livscykelperspektiv och ge en indikation kring var ni bör fokusera är att genomföra en input-output analys. Syftet är att identifiera vilka varor och tjänster ni köper, vilka stannar i verksamheten, och vilka lämnar verksamheten.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss