Hoppa till huvudinnehåll

Förverkliga ert hållbarhetsarbete

- Ett levande hållbarhetsarbete som utvecklar verksamheten

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Att skapa en lönsam och effektiv affärsverksamhet där strategiska beslut genomsyras av organisationens påverkan på omvärlden kan vara utmanande. Men med rätt verktyg och tankesätt kan verksamheten lyckas skapa ett integrerat hållbarhetsarbete för att nå uppsatta mål.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Hållbar utveckling har många olika betydelser beroende på vem ni frågar. Vi hjälper er att definiera vad hållbarhet är just för er, utifrån er verksamhets behov. Det möjliggör inte enbart ett klarare fokus på de ansatser som skapar mest nytta, utan även förutsättningarna för att bygga ett långsiktigt och framgångsrikt hållbarhetsarbete.

För att svara på hur just er organisation ska arbeta med hållbarhet anser vi att det är avgörande att först samla in information om omvärlden och skapa en förståelse internt. Detta för att sedan identifiera era väsentliga hållbarhetsaspekter, definiera vad hållbarhet innebär för er verksamhet och hur arbetet ska integreras i er strategiska inriktning.

Påverkan på omvärlden

För att lyckas integrera hållbarhet i strategiarbetet krävs en förståelse för er organisations påverkan på omvärlden. Med en omvärldsanalys, intressentanalys och riskvärdering av er organisation kan ni skapa en klarare helhetsbild av situationen. En väsentlighetsanalys hjälper även till att definiera vilka hållbarhetsaspekter som just er verksamhet har störts påverkan på samt hur dessa väsentlighetsaspekter ska prioriteras. Tillsammans ger dessa svar på frågor som:

 • Vilken påverkan har vår verksamhet på omvärlden?
 • Hur påverkar vi våra intressenter och de oss?
 • Vilka affärsrisker och möjligheter finns utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
 • Vilka åtgärdsprogram behövs för att övervaka specifika risker?
 • Vilka är era väsentliga hållbarhetsaspekter?

Kritiska framgångsfaktorer och väsentlighetsanalys

Likt en traditionell strategi integreras den framtagna hållbarhetsstrategin genom strateginedbrytning, målstyrning och verksamhetsledning. Vanliga utmaningar för en organisation att ha i åtanke för en lyckosam integrering är följande:

 • Att omsätta strategin och de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna för bolaget till praktiskt arbete och få alla relevanta delar av verksamheten att följa den övergripande strategin i det dagliga arbetet.
 • Att arbeta fokuserat med strategiimplementeringen och integreringen av hållbarhetsarbetet i kärnverksamheten samt förankra de prioriterade hållbarhetsaspekterna.
 • Att bristen på viss kunskap och information i organisationen kring hållbarhet, även på styrelse- och ledningsnivå, kan försvåra arbetet.

Er organisations nuläge

Vidare är det viktigt att er organisation skapar en förståelse för hur nuläget ser ut för att kunna definiera er utgångspunkt. Det görs genom en nulägesanalys eller revisioner, för att systematiskt gå igenom organisationens aktiviteter och resultat i förhållande till standarder och lagkrav. Detta ger även oss möjligheten att på bästa sätt anpassa vårt arbete efter era behov.

Analysen ger en bild av organisationens prestationer och mognadsgraden på ledningssystemet, vilket möjliggör utvärderingen av lämpligt börläge samt mål för den fortsatta affärsutvecklingen. Det svarar också återigen på frågan angående vad hållbarhet ska definieras som i er organisation och vilken påverkan valet av satta mål har. Dessutom ger det er en klarare förståelse för hur väl ni lever upp till internationella standarder såsom ISO 26000 - socialt ansvarstagande, ISO 14001 – miljöledning, OHSAS 18001 – arbetsmiljö och ISO 9001 – kvalitetsledning.

Låt oss visa er vägen

 • Vilka är era styrkor?
 • Vilka är era svagheter?
 • Var gör era resurser störst nytta?
 • Vad är nästa steg?

Hållbar affärsutveckling - att påbörja arbetet

Det kan ofta var utmanande att veta i vilken ände ni som organisation ska påbörja ert hållbarhetsarbete. Oavsett om ni börjar från ruta ett eller behöver samla era ansatser, hjälper vi er att komma igång!

Seminarium, workshop eller gästföreläsning

För att påbörja ert hållbarhetsarbete kan våra konsulter ge både inspiration och stöd i ert fortsatta arbete. Med kunskap från tidigare projekt inom hållbar affärsutveckling och som föreläsare för våra utbildningar kan de ge er de perspektiv och den grund ni behöver för att utarbeta er hållbarhetsstrategi. Exempelvis kan ett typiskt seminare beröra verksamhetens kritiska delar ur ett hållbarhetsperspektiv och verktyg som väsentlighetsanalys, riskanalys av värdekedjan samt intressentanalys. För att ge ett sammanhang görs också en grundläggande genomgång av hållbarhetsbegreppet och de miljöutmaningar vi står inför.

Planeringsstöd, mentorskap eller bollplank

Att arbeta med hållbarhet och socialt ansvarstagande kan vara komplext. Om organisationen inte arbetat med frågorna tidigare kan det vara svårt att veta var man ska börja. Det är inte heller ett ensamjobb utan insikt från övriga organisationen. Med lång erfarenhet inom strategiimplementering och utbildning inom hållbar affärsutveckling kan vi fungera som ett stöd när ni ska påbörja eller utveckla ert integrerade hållbarhetsarbete. Vi skapar tillsammans med ert befintliga team större utväxling på era satsningar inom hållbarhetsområdet, genom att finnas med som både bollplank och stöd där det behövs som mest.

Systematiserad hållbarhetsrapport

Allt fler organisationer väljer att visa sitt hållbarhetsarbete genom att publicera en hållbarhetsrapport. Grunddata för hållbarhetsrapporten finns ofta utspridd i organisationen, på olika enheter och i olika system. Att i slutet av året samla ihop dessa data kan vara både svårt och tidskrävande. Genom att integrera hållbarhetsarbetet i verksamhetens löpande arbete skapas förutsättningar för att minska omfattningen av arbetet.

Inledningsvis behöver de indikatorer och nyckeltal som skall användas i rapporteringen identifieras. Många företag väljer idag att använda sig av de internationella riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) som stöd för detta. De valda nyckeltalen ska stämma överens med de mål som organisationen sätter upp inom hållbarhetsområdet för att skapa tydlighet och stringens. Att sedan skapa rutiner för löpande uppföljning och mätning av de valda nyckeltalen är en grund för att rapporteringen skall upplevas som trovärdig och tåla granskning.

Låt oss hjälpa er att systematisera hållbarhetsrapporten

 • Val av indikatorer och nyckeltal för rapportering
 • Identifiering av källdata och modeller för beräkning av nyckeltal
 • Rutiner för uppföljning och mätning

Arbeta med företagets värdegrund

Förhållningssättet till hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande har en grund i företagets värderingar. Att arbeta mer systematiskt med värderingar som styrmedel kan vara fördelaktigt för att åstadkomma en mer informell styrning i en organisation. Det är också ett bra komplement till mer strukturell styrning då det ger vägledning för situationer där styrning saknas. Väl fungerande värderingar skapar engagemang och delaktighet.

Företagets värderingar måste vara förankrade i organisationen för att de ska efterföljas. Ett lämpligt sätt att ta fram värderingar är genom workshops – gärna med hela organisationen uppdelat i mindre grupper eller om detta inte är praktiskt möjligt, med grupper bestående av representanter från olika delar av verksamheten.

Låt oss hjälpa er med värdegrundsarbetet

 • Ledning av workshops och sammanställning av resultatet för värderingsarbetet
 • Implementering och förankring av resultatet i organisationen

Lean – hållbar produktion

Lean är en populär filosofi och metod för att effektivisera företag. Med Lean skapas en resurssnål och därmed mer hållbar produktion. Läs mer om våra tjänster inom Lean här.

Ett helhetsgrepp kring ert hållbarhetsarbete

Med ett ledningssystem som skapar struktur och tydlig riktning kan ert långsiktiga hållbarhetsarbete lättare integreras i organisationen. Det skapar en större förståelse för företagets kritiska framgångsfaktorer och de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna i verksamheten.

Allt som allt hjälper vi er att skaffa ett helhetsgrepp kring ert hållbarhetsarbete. Detta innebär inte enbart att arbetet måste integreras med er strategiska inriktning och övergripande affärsmål, utan även att arbetet förankras väl med era medarbetare för efterlevnad i framtiden. Vi hjälper er sätta mätbara mål och planer som speglar er verksamhets behov, men som också når upp till målen för ett kontinuerligt och långsiktigt hållbarhetsarbete.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss