Hoppa till huvudinnehåll

Projektledare

- En del av Transformation

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Projektledare ingår i CANEA Business Excellence och är en del av konceptet 
Transformation.

Vi erbjuder projektledningstjänster till projekt som syftar till att åstadkomma någon form av genomgripande förändring i en verksamhet. Vare sig det handlar om omorganisation, effektivisering, verksamhetsutveckling, centralisering eller införande av nya verksamhetskritiska IT-system påverkas ett stort antal intressenter, många gånger med motstridiga krav, önskemål och behov, något som ställer stora krav på professionell projektledning.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Projektledare ingår i CANEA Business Excellence och är en del av konceptet 
Transformation.

Utmaningar för en projektledare i förändringsprojekt

Projekt som syftar till att driva en genomgripande förändring för en organisation ställer extremt stora krav på projektledning, bland annat därför att:

 • Projekten har många intressenter, såväl interna som externa, ofta med motstridiga behov, önskemål och krav.
 • Det slutliga projektmålet är många gånger inledningsvis en abstrakt bild av ett önskat läge, stor risk för att olika intressenter har olika tolkning av målbilden.
 • Projekten ska inte bara resultera i fysiska leveransobjekt utan i ett konkret förändrat beteende för ett stort antal människor.
 • Graden av osäkerhet i de inledande skedena är ofta hög vilket ställer stora krav på riskhantering och på hantering av förändringar under projektets gång.
 • Det finns en mängd naturliga skäl till varför människor är förändringsmotståndare, något som måste hanteras i projekten.
 • Projekten kräver ofta hårt arbete och mycket resurser från organisationen.
 • Det tar ofta tid innan effektmålen realiseras.

Projektledning i förändringsprojekt handlar om att hantera alla dessa utmaningar och mer därtill på ett metodiskt och strukturerat sätt för en framgångsrikt genomförd förändring.

Förutsättningar för att lyckas med projekt

Framgångsrika projekt är inte en slump utan ett resultat av en erfaren projektledare som använder väl beprövade och väl definierade metoder och verktyg för att uppnå ett förutsägbart resultat. Det kallar vi för professionell projektledning.

Professionell projektledning handlar om att ta ett helhetsansvar för att projektet når uppsatta projektmål med avseende på tid, kostnad och omfattning samtidigt som nyckelintressenter i och runt projektet är nöjda med genomförandet och resultatet som i slutändan möjliggör att effektmålen uppnås.

Professionell projektledning i förändringsprojekt kräver en mängd kompetensområden, en väldefinierad projektmodell samt förmåga att hantera förändringsledning. Våra projektledare är väl förtrogna med dessa kompetensområden och har tillgång till ett antal olika metoder och verktyg kopplat till var och en av dem. De flesta av våra konsulter är certifierade projektledare inom ledande organisationer så som PMI eller PRINCE2 för att garantera en gedigen formell kompetens på området.

Kompetensområden för ett framgångsrikt projektledarskap

Professionell projektledning kräver en rad olika kompetensområden, så som:

Intressenthantering handlar om att förstå vem som berörs av projektet, hur de påverkas, vilka krav och behov de har på projektet och hur de olika intressentgrupperna ska hanteras under projektets gång.

Styrning av omfattning handlar om att definiera projektets omfattning genom att bryta ned det i delleveranser och arbetspaket (projektets work breakdown structure, eller WBS), samt att styra omfattningen och hantera förändringar under projektets gång.

Tidsplanering bygger på en förståelse för beroenden mellan de olika arbetspaketen och en förmåga att uppskatta varaktigheter för att arbeta fram en tidplan och beräkna projektets kritiska linje. Övervakning och styrning av tidsplanen sker löpande under projektet.

Budgetering, kostnadskontroll och uppföljning baseras på en resurssättning och kostnadsuppskattning av projektets arbetspaket, samt påslag för kända och okända risker. För att följa upp projektets status med avseende på tid och kostnad används ofta Earned Value Management (EVM), en standardiserad metod för projektuppföljning.

Kvalitetsstyrning handlar om metoder för att kontrollera att projektets resultat lever upp till de ställda kraven, samt att projektet följer överenskomna arbetssätt.

Ledarskap och HR handlar om att agera som ledare i projektet och utveckla projektmedlemmarna inom ramen för projektet. Mycket handlar om att få väl fungerande team, att förstå olika roller i projektet och olika individers motivationsfaktorer för att lyckas. I slutändan är det projektledarens ledarskap som ska få projektmedarbetarna att bidra till projektet.

Kommunikation är en mycket viktig del av projektledning, i synnerhet beträffande projekt som berör förändringar. En väl genomtänkt och noggrant utförd kommunikationsplan är en viktig komponent av intressenthanteringen och spelar stor roll för hur projektet uppfattas i organisationen. Generellt sett behövs en kombination av många kommunikationsverktyg, formella såväl som informella i en mängd olika media för att lyckas med kommunikationshanteringen i ett större projekt.

Riskhantering och strukturerade arbetssätt för att identifiera, analysera, planera för riskbemötande och övervaka risker i ett projekt är avgörande för att fatta kloka beslut och agera proaktivt som projektledare. Riskhantering är också projektledarens sätt att skydda projektet.

Inköp och styrning av leverantörer. Många projekt köper in varor och tjänster från underleverantörer. Grundläggande kunskaper om hur inköp går till, olika avtalsformer, hur man bibehåller goda leverantörsrelationer och övervakar och styr sina leverantörer är viktiga komponenter för dessa projekt.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Projektmodell,
Förändringsledarskap & Förändringsmetodik.

Anlita oss för Projektledning

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid event, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss inom projektledning är bland annat att konsulterna bidrar med:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss