Tillbaka
Vilken typ av ledningsgrupp är ni?

Som organisationskonsulter stöter vi återkommande på ett antal vanligt förekommande problem när det gäller ledningsgrupper. Ett av dem är att de viktiga besluten fattas utanför ledningsgruppens formella möten. Det uppstår då en lite mindre, ibland uttalad men många gånger outtalad, grupp som fattar de viktiga besluten. Denna informella grupp är ofta känd och engagemanget kan då sjunka i den större konstellationen om man känner att besluten ändå fattas någon annanstans. Detta kan i sin tur skapa en frustration hos vd som tycker att de övriga i gruppen inte kommer med förslag och bidrar. Inte helt förvånande uppstår detta fenomen ofta i stora ledningsgrupper. Stora grupper bildas ofta när man vill ha en bred representation från organisationens olika delar i ledningsgruppen och den tanken är naturligtvis god.

 

Ett sätt att avhjälpa detta dilemma och minska frustrationen är att skapa en samsyn kring vilket typ av ledningsgrupp man ska vara. Ruth Wageman, namnkunnig professor i organisationsteori, talar om fyra olika typer av ledningsgrupper:

 

Informationsdelande – som utbyter viktig information om sina respektive verksamheter och på så sätt får en samlad bild av alla pågående aktiviteter. Gruppens ledare ser mötena som chanser att dela information om riktning och initiativ framåt. Informationen som delas hjälper teammedlemmarna att planera och koordinera den egna verksamheten.

Konsulterande där ledningsgruppen träffas för att ge råd och förse ledaren med den information han eller hon behöver för att fatta bra beslut. En viktig skillnad jämfört med informationsdelande team är att frågorna diskuteras men att det sedan är ledaren som fattar besluten.

Koordinerande där gruppens medlemmar samordnar sina aktiviteter kring strategiska initiativ. I dessa grupper finns ett ömsesidigt beroende där man delar på ansvaret och samarbetar för att nå sina mål. Koordinerande team informationsdelar och konsulterar också varandra.

Beslutsfattande – här fattar man beslut som är kritiska för hela organisationen och avgörande för att nå den beslutade strategiska inriktningen. För att en sådan är grupp ska fatta bra och genomarbetade beslut är det viktigt att man är ett välfungerande team med hög psykologisk trygghet, där man vågar uttrycka olika åsikter och uppfattningar. Läs mer om detta här.

 

När vi jobbar med ledningsgrupper och de får diskutera detta uppstår ofta givande dialoger som underlättar samsyn. I stället för frustration och tappad motivation kan gruppens medlemmar gemensamt jobba mot att bli den typ av grupp de har beslutat sig för att vara för att bäst leverera på strategin.

 

För mer info om ledningsgrupper och vad vi kan göra för dig, klicka på knappen.

läs mer 2