Tillbaka
170% förbättring av rörelseresultatet genom effektivisering

Med rätt kompetens ökar lönsamheten – och personalen blir nöjdare.

Uppdragsgivaren

En del av en global amerikanskägd koncern, specialiserad på fordonsmonterade hydrauliska plattformar. Den svenska verksamheten ansvarade för försäljning och service på den nordiska marknaden. Tillverkning av nya maskiner skedde i Finland.

Organisationen bestod av säljare, servicetekniker, verkstadstekniker samt inköpare och administratörer.

VD var beställare av uppdraget och verkstadschefen var intern projektansvarig. CANEA var projektledare och tillsatte ett team med fyra specialistkonsulter.

Utmaningen

Även om företaget var stabilt, upplevde man att det fanns delar i verksamheten som inte fungerade effektivt.

Uppdraget

Förbättra arbetssättet. Om genomloppstiden för stora verkstadsjobb kunde minskas från 3 till 2,5 månader skulle man hinna med ytterligare tre stora projekt årligen. Detta skulle kraftigt öka lönsamheten och vinsten.

Så här gjorde vi

En ordentlig genomlysning av verksamheten ledde fram till en handlingsplan med förbättringar. Många av dessa skulle kräva ett förändrat arbetssätt. Därför behövde medarbetarna involveras, och på ett tidigt stadium acceptera dessa förändringar.

En analys gjordes inom två områden. En finansiell analys av bolagets kostnadsstruktur och lönsamhet i stora projekt, och en analys av det operativa arbetet från order till leverans av stora projekt.

Den finansiella analysen visade att man kunde spara pengar genom att öka andelen fakturerad tid, eller genom att minska bemanningen. Eftersom overheadkostnaderna var stora kunde den största vinsten göras om samma personal kunde driva igenom fler projekt. Analysen resulterade i 67 förbättringspunkter som skulle åtgärdas.

Åtgärderna inriktades mot de största problemområdena: Rutiner och roller, verkstadsplanering, inköpshantering samt ordning och reda i verkstaden. Förbättringsarbetet genomfördes i nära samarbete med berörd personal, där vi gav input och stöd, och följde upp resultatet.

Resultatet

Genomförda förbättringar gjorde att genomloppstiden blev lägre. Detta gjorde att man hann med fler projekt per år.

Totalt gav åtgärderna från projektet ett bidrag på +170 % i förbättring av rörelsens resultat. Samtidigt upplevde personalen att verksamheten blivit mycket effektivare.