Tillbaka
Utveckling av ledningssystemet i Swerörs hållbarhetsarbete

Med hållbarhet som en grundsten i sitt arbete skapar Swerör installationer för framtiden inom värme, vatten, sanitet, ventilation och kyla. I takt med att organisationen fortsätter växa ökade också behovet av struktur i ledningssystemet. För att behålla det klara fokuset genomgående i organisationen tog bolaget hjälp av CANEAs hållbarhetskonsulter.

Med bred kompetens inom VVS utför Swerör installationer inom värme, vatten, sanitet, ventilation och kyla. De tar fram rörkonstruktioner utformade efter beställares kravspecifikation, är en del av samordningen av installationer som utförs som totalentreprenader enligt standardavtalet ABT 06 samt fungerar som utförare i entreprenader gällande AB 04, där installationer utförs enligt beställarens framtagna rörkonstruktioner.

Ett klart hållbarhetstänk

Med installationsuppdrag inom nyproduktion av flerfamiljshus, offentliga miljöer, industri och energioptimering förblir vikten av hållbarhet en aspekt som alltid genomsyrar arbetet för Swerör. Den fortsatta tillväxten av organisationen skapar även den ett större behov av ytterligare struktur gällande gemensamma arbetssätt, tydlig ansvarsfördelning och klara överlämningar. I en så pass materialintensiv bransch arbetar bolaget aktivt med att driva hållbara lösningar och som ett led i hållbarhetsarbetet togs CANEAs hållbarhetskonsulter in för att stötta i framtagningen av en gemensam struktur.

Samverkan för struktur

För att skapa den efterfrågade strukturen i Swerörs hållbarhetsarbete utvecklade CANEAs konsulter, tillsammans med Swerör, verksamhetens ledningssystem. I detta steg lades fokus på att göra kopplingen mellan strategi och genomförande klarare genom ett processtänk med hänsyn till hela livscykeln. Arbetet drevs utifrån ett hållbarhetsperspektiv och fokuserade på de interna utvecklingsmöjligheter som fanns inom det egna miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.

Steget mot certifieringar

Steg för steg inom respektive process, plan och program diskuterades möjligheterna till att ge hållbarhet en än mer central roll. Hänsyn togs sedan till hela livscykeln för att se var de stora hållbarhetsnyttorna skapas och hur bolaget kan fungera som kravställare för att driva utvecklingen mot en hållbarare bransch. Till följd av arbetet kunde Swerör sedan erhålla nya certifieringar enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015, för miljö respektive kvalitet.

En tydlig nyttoeffekt

Att arbeta med CANEAs konsulter som både hade gedigen kunskap inom verksamhetsutveckling kombinerat med hållbarhetsperspektivet var något som Swerör såg som avgörande. Det ledde till skapandet av ett ledningssystem med tydliga överlämningsfaser och en struktur för gemensamma arbetssätt.

Att certifiera sig enligt ISO 14001 och ISO 9001 var något som bolaget och VD, Jonas Borg, redan tidigt hade som mål, men de effekter som genererades under resan skapade ett ännu större mervärde än vad de kunnat förutse.

 

 

”Vi ser effekter i tids-, och kostnadsbesparingar, men också ökad miljömedvetenhet och minskad miljöpåverkan genom att vi mäter, följer upp och kontinuerligt arbetar med hållbarhetsfrågor.”

- Jonas Borg, VD, Swerör