Life Science

När produktkvalitet, säkerhet och regelefterlevnad är lika viktigt som FoU, marknadsföring och försäljning.
Styrning inom Life Science:

Säkerställa efterlevnad och kvalitet

Företag inom Life Science-sektorn står ofta inför komplexa utmaningar gällande regelverk och standarder för att deras produkter och tjänster ska möta de högt ställda kraven på säkerhet och effektivitet. 

Vanliga utmaningar inom branschen är:

 • Regelefterlevnad.
 • Snabba tekniska förändringar.
 • Datasekretess och informationssäkerhet.
 • Klinisk validering.
 • Global marknadstillgång och anpassning till olika marknader.
 • Integration av hälso- och sjukvårdssystem.
 • Skydd av immateriella rättigheter.
 • Etiska och sociala frågor.
 • Klinisk och regulatorisk harmonisering.

  Vi bistår Life Science-organisationer i att manövrera genom dessa krävande regelverk och kvalitetsstandarder, att expandera till nya marknader och förbättra sitt varumärke. Detta uppnår vi med stöd av vårt team av managementkonsulter, integrationsexperter, utbildningsprogram och det vältestade och validerade CANEA ONE eQMS.

CANEA hjälper er uppfylla branschens krav och utmaningar

CANEA tillhandahåller expertis och stöd för att möta de unika utmaningar och möjligheter som företag inom medtech-branschen står inför. Våra konsulttjänster inom området medicinteknik består bland annat av:

Kvalitetsledningssystem

Hur garanterar ni att produkter och tjänster uppfyller kundernas förväntningar? Att lyckas kombinera en sådan garanti med minimala interna kostnader är en utmaning för de flesta. Med ett bra kvalitetsledningssystem finns det förutsättningarna att lyckas.

Säkerställande av regelverk

Regelefterlevnad är av största vikt för att trygga säkerheten och effektiviteten hos medicintekniska apparater och utrustning. CANEA kan till exempel hjälpa er med:

 • Omvärldsanalys för att definiera berörda regelverk och hur de påverkar verksamheten.
 • Gap-analyser mot relevanta regelverk som resulterar i en åtgärdslista för att uppnå kravefterlevnad. 
 • Regulatorisk strategi.
 • Regulatorisk expertis som rådgivare och bollplank.
 • Förberedelse inför revision och externa granskningar – vi hjälper er med förberedelserna inför regelbundna revisioner och inspektioner från regulatoriska myndigheter. Våra konsulter kan utföra övningssrevisioner för att identifiera och rätta till problem innan externa revisioner och granskningar sker.
 • Dokumentation och registerhantering – våra konsulter kan hjälpa till med att etablera robusta system för dokument- och registerhantering, vilket är avgörande för att upprätthålla konformitet genom att säkerställa spårbarhet och öppenhet.
 • Riskhantering – vi hjälper kunder att utveckla och implementera riskhanteringsprocesser, vilket är en viktig komponent i regelverk som till exempel ISO 14971.
 • Förändringshantering – vi stöttar er med att hantera förändringar av produkter eller processer för att säkerställa att eventuella ändringar fortsatt är i överensstämmelse med standarderna.
Strategiutveckling
Omvärlden förändras i en allt snabbare takt, vilket innebär att verksamheter måste verifiera och uppdatera sina strategier allt oftare. Strategierna måste dessutom vara konkreta för att ge verklig effekt. Det kräver en tydlig koppling mellan strategin och den operativa verksamheten. Med vårt systematiska angreppssätt och vår processledning blir strategin realistiskutmanande och förankrad 
Enligt undersökningar publicerade i Harvard Business Review klarar bara 10 % av alla organisationer av att framgångsrikt implementera sin strategi. Vi hjälper er att hamna bland de tio procenten.
 
Processutveckling & -optimering

Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och belysa var i organisationen värde skapas.

Alla företag och organisationer arbetar i processer – vare sig man vet om det eller inte. Process är bara ett annat ord för det sätt man arbetar på eller ”hur man gör det man gör”.

Processer handlar om att förstå ett flöde – en förädlingskedja – genom en verksamhet och att optimera hela flödet, snarare än att suboptimera enskilda delprocesser eller funktioner.

Att utveckla processer består av två huvudsakliga delar – processkartläggning och processförbättring.

 

Internrevision & leverantörsrevision

Revisioner är ett systematiskt sätt att ta reda på om verksamheten följer organisationens krav och riktlinjer. Med hjälp av intervjuer och observationer genomförs stickprov som sedan jämförs med exempelvis det egna verksamhetssystemet, eller en standard som ISO 9001 eller ISO 14001. Revisioner har ett tydligt förbättringsfokus och målbilden är att presentera de mest väsentliga förbättringsområdena för ledningsgruppen.

 

Digitalisering & digital transformation

Syftet med digitalisering är att skapa effekter, oavsett om det handlar om att förbättra hållbarheten, minska resursförbrukningen, öka leveransförmågan eller höja kvaliteten på produkter och tjänster. Digitalisering kan även minska stress genom att minimera dubbelarbete och minska risken för fel tack vare tydligare och enklare arbetsflöden. Sett från ett kvalitetsperspektiv kan digitalisering av processer och arbetsflöden minimera antalet överlämningar av ärenden, vilket kortar ner handläggningstiderna och förenklar arbetet. I slutändan leder digitalisering till att ett större värde skapas för kunden och en högre lönsamhet uppnås i verksamheten.

Digitalisering innebär även att organisationer ökar affärsvärdet i förhållande till förbrukade resurser. Det effektiviserar och gör processer, arbetssätt och rutiner
smartare, smidigare och mer tillgängliga – avgörande faktorer för att skapa hållbarhet och lönsamhet i framtiden.

 

Processvalidering

Processvalidering inom medicinteknikindustrin är en avgörande komponent för att trygga säkerheten, effektiviteten och överenstämmelsen hos medicintekniska produkter. Det är en systematisk och dokumenterad metod som bekräftar att en tillverkningsprocess konsekvent producerar en produkt som uppfyller sina förutbestämda specifikationer och kvalitetskrav.

Processvalidering innefattar vanligtvis följande faser:

 • Processdesign – under denna fas definierar företagen de kritiska processparametrarna, kvalitetsattributen och kontrollstrategierna baserat på vetenskaplig förståelse och riskanalys.
 • Processkvalificering – denna fas innebär att testa och dokumentera att en process är kapabel att konsekvent producera produkter med specificerade krav. Det inkluderar oftast installationstest (IQ), operativt test (OQ) och prestandatest (PQ).
  • IQ – säkerställer att utrustningen är korrekt installerad.
  • OQ – visar att utrustning och processer fungerar som avsett under definierade förhållanden.
  • PQ – bevisar att processen konsekvent producerar produkter som uppfyller kvalitetsstandarder.
 • Fortsatt processverifiering – när en process är validerad krävs kontinuerlig övervakning och verifiering för att säkerställa att den fortsätter att vara i kontroll. Detta innefattar regelbunden provtagning, testning och dataanalys för att bekräfta att processen fortfarande uppfyller specifikationerna.
 • CANEA stöttar kunder inom medtech-branschen med ovanstående från start till mål.
Riskhantering

Idag har många organisationer stort fokus på systematisk risk- och krishantering inom ett flertal verksamhetsområden. Detta då kraven på projektledning, arbetsmiljö, informationssäkerhet, kvalitetsledning och miljöarbete har blivit allt högre. Men, låt oss vara ärliga – det är omöjligt att förutse eller eliminera alla tänkbara risker och kriser. Det som organisationer däremot kan göra är att vara väl förberedda och agera på rätt sätt när en händelse inträffar. Varför vänta tills det börjar brinna i stället för att minska eller eliminera brandrisken?

Korrigerande och förebyggande åtgärder

Många företag känner att alltför mycket tid i verksamheten går åt till att ”släcka bränder”. Därför behövs ett systematiskt arbetssätt för grundorsaksanalys, för att kunna arbeta med effektiva korrigerande åtgärder.

8D är en problemlösningsmetodik för produkt- och processförbättringar. 8D-metodiken syftar till att effektivt hantera och ta lärdom av interna och externa klagomål.

8D används i ett flertal branscher såsom fordon, medicinteknik, flyg, läkemedel, med flera. Metodiken är särskilt lämpad för att utreda grundorsaker samt genomföra  korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA).

 

Försörjningskedja

Supply Chain Management (SCM) handlar om att planera, designa, implementera och kontrollera flödet av varor, tjänster, information och finanser från ursprung till användare. Det primära målet med supply chain-management är att effektivt och kostnadseffektivt samordna alla aktiviteter och enheter som är inblandade i produktionen, distributionen och leveransen av produkter eller tjänster till kunderna.

CANEA hjälper kunder med flera olika delar inom supply chain-området. Några exempel är:

 • Planering – genom att till exempel fastställa strategi, mål och mål för supply chain. Vi stöttar även i arbetet med att skapa efterfrågeprognoser och bestämning av lagermängder. 
 • Flöden – vi kan definiera strukturen för era supply chain-flöden, kartlägga nu-läge och bör-läge, samt åtgärder för att ta er från "nu" till "bör".
 • Leverantörsutveckling – leverantörer är en viktig del i supply chain. Tillsammans med våra kunder tillämpar vi rätt arbetssätt och metoder för att säkerställa en leverantörsbas som på sikt leder till ökad kundnöjdhet.
 • Produktion – vi hjälper våra kunder att hantera produktionsprocesser, optimera verksamheten och säkerställa kvalitetskontrollen.
 • Lagerhantering och inköpsstyrning –handlar om att balansera behovet av att bibehålla tillräckliga lagermängder för att möta kundkrav samtidigt som man minimerar lagerkostnader och risken för överbelastning.
 • Digitalisering – vi hjälper er med både digitalisering av processer samt teknik för att samla in och analysera data som stödjer beslutsfattande och samordning i hela supply chain-flödet.
 • Riskhantering – integrerad riskhantering över hela supply chain-flödet ger effektivitetsvinster och mer robusta kvalitetsnivåer.
 • Hållbarhet – våra specialister inom hållbarhet hjälper kunder med att integrera miljööverväganden och etiska dito i supply chain för att minska deras miljöpåverkan och säkerställa ansvarsfull försörjning och produktion.

CANEA kan även hjälp er med externa logistikfrågor via våra underkonsulter.

Leverantörsstyrning

Alla verksamheter behöver effektiva, flexibla och pålitliga leverantörer. Det är därför viktigt att vidga verksamhetens fokus från att dagligen jaga information och material till att systematiskt utvärdera, segmentera och utveckla leverantörsbasen och stödja verksamhetens strategiska mål.

Genom att prioritera, utveckla och fördjupa relationerna till era leverantörer ökar ni även er konkurrenskraft. Med en strategisk leverantörsutveckling kan er organisation bli mer effektiv och ekonomiskt gynnsam, med ökad kvalitet och kundnöjdhet som följd. Arbetet främjar produktut­veckling och skapar rätt förutsättningar för långsiktiga och hållbara leverantörsrelationer.

 

Förändringsledning

Om en förändring ska få fäste i en organisation, med ett tydligt resultat och bestående nyttor, krävs både ett systematiskt och metodiskt arbete. Detta är möjligt med rätt form av förändringsmetodik – ett strukturerat angreppssätt som används för att säkerställa framgångsrikt förändringsarbete. Metodiken skapar en stabil grund för organisationer att stå på i förändringsprocesser, där alla involverade medarbetare, team och avdelningar engageras och inspireras till en positiv utveckling. 

Förbättringsarbete

För att kunna sätta mål och vara säker på att de går att nå behöver alla verksamheter effektiva och pålitliga arbetssätt. De kännetecknas av engagemang, tydlig struktur och högt tempo.

Vi bidrar till ett systematiskt förbättringsarbete med mätbara resultat på både kort och lång sikt. Det bör utformas som ett projekt för att bli resurseffektivt och skapa driv mot önskat resultat. En tydlig och fasindelad metodik gör att både planering och kommunikation underlättas avsevärt.

 

it-main-hero

En validerbar lösning för eQMS som sätter säkerhet och kvalitet främst

CANEA är en av de ledande aktörerna när det gäller att förse marknaden med IT- system.

CANEA ONE är ett validerbart standardsystem med funktioner som är särskilt anpassade för företag inom Life Science. 

Produktkvalitet, säkerhet och kundnöjdhet. Tre faktorer som är oerhört viktiga för företag i läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranschen. Med dem som ledord har vi utvecklat ett lättanvänt, flexibelt och skalbart system som hjälper dig att möta kraven från regleringar och standarder.

Systemet hanterar:

 • Strategi och målhantering.
 • Projekthantering.
 • Ärendeflöden.
 • Process- och dokumentstyrning.
Nedladdningssidan
Life Sciences eQMS

De fem viktigaste kraven när det gäller kvalitetssäkring (QA)

Life science-företag verkar i en komplex och reglerad bransch med höga krav på regelefterlevnad och kvalitetssäkring. Ett kraftfullt elektroniskt kvalitetsledningssystem (eQMS) kan minska stressen från de administrativa kraven och möjliggöra en effektiv övervakning och hantering av dokument och arbetsflöden. Men vilka bestämmelser måste du följa? Hur stödjer ett eQMS kvalitetssäkring? Och inte minst – hur får du din organisation med på tåget?

it-bransch-life-science-man
On demand-webbinarium

eQMS för Life Science

Möt kraven från regleringar och standarder. Anmäl dig till vårt webbinarium om eQMS för medicinteknik, läkemedel och bioteknik.

Produktkvalitet och säkerhet i kombination med kundnöjdhet är oerhört viktigt för företag som verkar inom läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranschen. Därför har vi utvecklat ett flexibelt och skalbart system som hjälper till att möta kraven från regleringar och standarder, stödjer förändringar och tillväxtinitiativ samt är lätt att använda.

Branschspecifika utbildningar för Life Science

CANEA tillhandahåller också branschspecifika utbildningar för Life Science. Företagsinterna utbildningar skräddarsys efter önskemål och behov. Nedan visas ett urval av våra öppna utbildningar speciellt passande för Life Science-branschen.

utbildning-riskanalys-fmea
Riskanalys med hjälp av FMEA

Utbildningen ger dig en bättre förståelse för hur FMEA-verktyget bör användas och hur en FMEA-analys koordineras.

 
utbildning-internrevision-iso13485-1

Internrevision – ISO 13485

Utbildningen tar avstamp i ISO 13485 för att förmedla kunskap om de krav som ställs på medicintekniska företag och hur effektiviteten i deras processer kan förbättras.

utbildning-ledningssystem-i-praktiken-iso13485

Ledningssystem i praktiken –
ISO 13485

I den här utbildningen får du veta mer om ISO 13485 och hur man i praktiken kan införa och utveckla ledningssystem baserade på standarden, för att uppfylla de myndighetskrav som ställs på företagen i branschen.

utbildning-effektiva-korrigerande-atgarder-8D

Effektiva korrigerande åtgärder – 8D och CAPA

Under denna utbildning lär du dig att arbeta effektivt med korrigerande åtgärder genom problemlösningsmetodiken 8D.

it-processmodellering-nyttan-canea-kan

Ni är i trygga händer

CANEA har förmågan att kombinera Management, Utbildning och IT-lösningar för att skapa bestående resultat i linje med våra kunders strategi och mål. Vi har gjort det i över 30 år inom en rad olika branscher och marknader.
Vi har erfarenhet från flera hundra lyckade IT-installationer, CANEA ONE, varav en stor del inom Life Science. 
Vi är ett av nordens största och mest renommerade utbildnigsleverantör inom våra kompetensområden.

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare vid större insatser som t ex digitaliseringsprojekt, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar och som inspiratörer vid events, eller som coacher och mentorer.

Våra kunder brukar uppskatta att vi bidrar med:

 • Erfarenhet från liknande uppdrag inom Life Science.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek att utgå ifrån.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt sprida kunskap.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Snabbt identifiera kundens unika förutsättningar och anpassa upplägget för bäst effekt.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer att bli både mer effektiva och lönsamma. Här är några exempel på vilka vi har arbetat med hittills. 

Kontakta oss

Ring, mejla eller ställ din fråga i formuläret