utbildning-internrevision-iso13485, internrevision - ISO 13485

Internrevision – ISO 13485

Kvalitet Revision Ledningssystem MedTech

Utbildningen tar avstamp i standarden ISO 13485 för att förmedla kunskap om de krav som ställs på medicintekniska företag och hur de kan effektivisera sina processer. Från att ha varit en metod för att säkerställa att ledningssystem och arbetsprocesser uppfyller standarder och krav har internrevisioner blivit ett sätt att förbättra affärsprocesser. Professionella revisioner är dessutom ett utmärkt tillfälle till produktförbättring, eftersom standarden lägger stor vikt vid att uppnå, behålla och förbättra produktkvaliteten.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
3 dagar

Pris:
19 400 kr. (ex. moms)

  • Stockholm

    7 okt – 9 okt

Berättigar till

Innehåll

Utbildningen bygger på modellen för motströmsrevision, där man tar reda på det önskade slutresultatet av en process genom att intervjua medarbetare och kunder.

Vi tar också reda på vad som måste fungera för att det önskade slutresultatet ska kunna nås. Men det räcker inte att studera reklamationer för att kunna utvärdera i vilken mån en organisation uppfyller sina kunders önskemål och krav, eftersom underförstådda behov sällan leder till klagomål. Ett sätt att komma runt detta är att intervjua ett antal kunder, både interna och externa. Därefter kan man undersöka vilken styrning som finns. Innehållet i styrningen bör motsvara det som intervjuerna pekat ut som viktigt.


Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till personer som ska utföra  interna kvalitetsrevisioner och de som behöver en djupare kunskap i hur intern revisionsverksamhet ska bedrivas för att hitta möjligheter till effektivisering, som till exempel ansvariga för kvalitet och regelefterlevnad samt företagsledare.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är dels att ge deltagarna synsättet att internrevision är ett verktyg för att förbättra effektiviteten hos ett företags processer och dels att ge dem djup kunskap i internrevisionsmetodik, planering/förberedelse, genomförande, rapportering och uppföljning. Deltagarna ska agera utifrån ett förbättringsperspektiv, inte som felfinnare.

Vilka förkunskaper krävs?
Du bör ha gått ISO 13485 Grundkurs. 
Övrig information
Denna utbildning är ny − citatet nedan avser en annan kurs. 

Program

3 dagar, preliminärt program

Detta var min andra utbildning på kort tid med CANEA och båda har varit mycket bra. Utbildningstiden har utnyttjats effektivt med en bra blandning mellan grupparbeten och teoretiska delar. Utbildarna har i båda fallen varit kunniga och engagerade.

Nu är vi i vår interna audit-grupp väl förberedda att göra audits.”

Boka utbildning

Internrevision – ISO 13485

Längd: 3 dagar

Pris: 19 400 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället