Hoppa till huvudinnehåll

Miljöledningssystem

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Ett miljöledningssystem säkerställer att organisationen arbetar systematiskt för att förbättra miljöprestanda, efterleva miljölagstiftning och uppnå positiva effekter för miljön.

Miljöledningssystem ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ effektivitet och Ledningssystem. Verktyg inom Förändringsledning och Projektledning används ofta vid införandet av ett
miljöledningssytem.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är ett miljöledningssystem?

Ett ledningssystem för miljö ger struktur åt miljöarbetet och hjälper företag att använda resurserna där de ger störst effekt i syfte att uppnå förbättringar för miljön, helt enkelt att fokusera på rätt saker.

Företagets inverkan på miljön bedöms och värderas utifrån ett helhetsperspektiv och ledningssystemet byggs upp med utgångspunkt i de betydande miljöaspekterna. Aspekterna tillsammans med relevant lagstiftning på miljöområdet lägger grunden för att styra miljöarbetet så att det ger verklig nytta och positiva effekter.

Miljöpolicy och miljömål säkerställer ledningens engagemang och ett kontinuerligt arbete för att minimera miljöpåverkan och uppnå ständiga förbättringar inom miljöområdet.

Miljöledningssystemet ger verksamheten möjlighet att både internt och externt kommunicera att millöarbetet bedrivs på ett konkret och verifierbart sätt.

Miljöutredning

En grund för ett välfungerande ledningssystem för miljö som ger påvisbara effekter är en miljöutredning. I miljöutredningen kartläggs och rangordnas den miljöpåverkan organisationen ger upphov till utifrån ett helhetsperspektiv.

I utredningen ingår även en inventering av vilken miljölagstiftning som berör verksamheten. Miljöutredningen är första steget mot att bygga upp ett certifierbart miljöledningssystem.

Hur lyckas man med ett miljölednings-system?

Utveckling och implementering av ledningssystemet utformas som ett projekt vilket gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt:

Vår metodik

Tillvägagångssättet för att utveckla att ledningssystem för miljö är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet.

Första steget är att genomföra en GAP- och nulägesanalys mot fastställda krav, t ex ISO 14001, för att planera och prioritera vidare åtgärder. Medarbetarnas engagemang och kompetens säkras genom seminarier och genomgångar. En miljöutredning genomförs och en strategisk inriktning för miljöarbetet fastslås för att fungera som ledstjärna och drivkraft i det fortsatta miljöarbetet.

Policy, mål och vidare utformning av systemet förankras och diskuteras med personalen för att säkerställa att systemet utformas för att tillgodose organisationens behov. Därefter utvecklas nödvändigt stöd och styrning med utgångspunkt i miljöutredningen och systemet implementeras genom t ex utbildnings- och informationsinsatser samt implementeringsrevision.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik & Projektledare.

Anlita oss för utveckling av miljöledningssystem

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid utveckling av miljöledningssystem är bland annat att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

miljöledningssystem, konsult miljöledning, miljöledning

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss